مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,318

دانلود:

347

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill)

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 53

چکیده

 بمنظور بررسی تاثیر چند گیاه تله روی کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در گیاه گوجه فرنگی آزمایشی گلدانی به مدت دو سال (1387 و 1388) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در بخش تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در سال اول 7 گیاه تله سیر, شبدر برسیم, کنجد, ماش, کتان, پنبه و لوبیا چشم بلبلی در گلدان های آلوده به بذر گل جالیز کشت شده و بعد از رسیدن به اواخر دوره رشد برداشت شدند. خاک گلدان ها تا زمان انتقال نشاء گوجه فرنگی به داخل آنها در فضای آزاد نگهداری شد. در سال دوم نشاهای گوجه فرنگی در مرحله 4 تا 6 برگی, به این گلدان ها منتقل شدند. صفات مورد ارزیابی گوجه فرنگی شامل وزن خشک اندام هوایی و ریشه, تعداد میوه و عملکرد آن و در مورد گل جالیز وزن خشک اندام هوایی و زیر زمینی, تعداد ساقه هوایی و گرهک زیرزمینی بود. نتایج نشان داد که کنجد, کتان و لوبیا چشم بلبلی به ترتیب 98.6, 75.2 و 74.4 درصد باعث کاهش وزن خشک گل جالیز و 100, 83.5 و 50.9 درصد باعث کاهش تعداد ساقه هوایی گل جالیز نسبت به شاهد بدون گیاه تله شدند که این کاهش گل جالیز منجر به افزایش عملکرد گوجه فرنگی شد. پس می توان نتیجه گرفت که این گیاهان دارای پتانسیل کاهش خسارت گل جالیز می باشند و می توان از آنها در زمین های آلوده به گل جالیز در تناوب استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بابایی، سیروان، علی زاده، حسن، جهان سوز، محمدرضا، رحیمیان مشهدی، حمید، و مین باشی معینی، مهدی. (1388). تاثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill). دانش علف های هرز، 5(1)، 43-53. SID. https://sid.ir/paper/185199/fa

  Vancouver: کپی

  بابایی سیروان، علی زاده حسن، جهان سوز محمدرضا، رحیمیان مشهدی حمید، مین باشی معینی مهدی. تاثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill). دانش علف های هرز[Internet]. 1388؛5(1):43-53. Available from: https://sid.ir/paper/185199/fa

  IEEE: کپی

  سیروان بابایی، حسن علی زاده، محمدرضا جهان سوز، حمید رحیمیان مشهدی، و مهدی مین باشی معینی، “تاثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill)،” دانش علف های هرز، vol. 5، no. 1، pp. 43–53، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185199/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی