مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی
سال:1388 | دوره:5 | شماره:4
صفحه شروع:109 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

476

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 121

چکیده

 امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه با استفاده از کنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد.با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده, گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند.پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها, نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی, مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس, پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه), تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس, الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد, میانه و کلان تقسیم شده و ویژگیهای هر کدام به همراه نمونه هایی از هر کدام از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش, سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی, ساده و کوچک بودن, محلی بودن رسانه ها, غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.