مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی
سال:1388 | دوره:5 | شماره:4
صفحه شروع:21 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

870

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دولت ملی، ملت، ملی گرایی و جهانی شدن

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 35

چکیده

 این مقاله در ابتدا رابطه بین دولت و دولت ملی را مورد ملاحظه قرار داد, آنگاه پیدایش تعداد زیادی کشورهای مستقل بعد از دوران استعمار را مورد نظر قرار داد و مسایلی که آن ها برای توسعه خود با آن مواجه اند را مطالعه کرد. توسعه بعنوان روندی طولانی و تاریخی تعریف شد, و گفته شد که کشورهای مستقل با چه مسایل و مشکلاتی برای پیمودن راه توسعه و رسیدن به اشتغال, سازمان و نهادهای مدرن مواجه بودند. تئوری نوسازی بعنوان راهی برای رسیدن جامعه ها از سنتی به مدرن تعریف شد, هم چنین تئوری وابستگی بحث شد و گفته شد, هرچند این تئوری می پذیرد که کشورها به لحاظ سیاسی مستقل اند, اما هم چنان در زنجیره وابستگی به کشورهای صنعتی سرمایه داری اسیرند, پس وابسته اند. در مقاله گفته شد که کشورهای سابقا مستعمره در گروهی تحت عنوان «کشورهای جهان سوم» یکپارچه شدند. سرانجام پروسه جهانی شدن مطرح و بررسی شد و در آخر اثرات ناشی از برخورد دولت های ملی با جامعه جهانی و مخاطراتی که در این باره حاکمیت و اقتدار آن ها را محدود می کند از نظر موافقان و مخالفان مورد بحث قرار گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.