مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

66

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحدآستارا، تالش (غرب گیلان)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 41

چکیده

 این پژوهش درصدد بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش به منظور پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش: «چرا و چگونه الگوی مصرف لوازم آرایشی تغییر یافته است؟» می باشد. چارچوب نظری این پژوهش, تلفیقی از نظریه های بوردیو, گیدنز, گافمن, فرم وفیسک, و دوسرتو بوده است. این پژوهش از نوع کیفی و در آن از رویکرد های مطالعه میدانی به عنوان رویکرد اصلی و مطالعه اسنادی به عنوان ابزار مکمل استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه غیررسمی در دو موقعیت جلوی صحنه: موقعیت اول, حوزه رسمی (دانشگاه), موقعیت دوم, حوزه غیررسمی (بیرون از دانشگاه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دختران دانشجوی دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش می باشد.نتایج این مطالعه شامل یافته های توصیفی و تحلیلی است که نشان می دهد, افزایش سرمایه (اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی) زنان جامعه ایرانی باعث تمایز و تفاوت نسبت به گذشته آن ها می شود و از جمله عناصر مهم به شمار می آیند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی