مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

387

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی زمینه های اجتماعی پرخاشگری جوانان در ایران

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 31

چکیده

 چهارچوب نظری این مقاله برگرفته از نظریات والرشتاین (نظام فرهنگ جهانی), کاستلز (عصر اطلاعات و مباحث هویت) و توسعه ناموزون (ساختار و کارکرد توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور) تدوین یافته است و سپس به آزمون فرضیه های برآمده از چهارچوب نظری در سه گام اسنادی, پیمایشی, میدانی پرداخته شده است. در این تحقیق با مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستان های عادی - دولتی غیر بزرگسال روزانه شهر تهران به انجام رسیده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم ساختار و کارکرد عناصر ناموزون نظام اجتماعی بر ساختار اقتصادی و نظام آموزشی کشور, جملگی در پرخاشگری جوانان موثر بوده اند. هم چنین, رواج ریا و تزویر در جامعه, از جمله عوامل موثر بر پرخاشگری جوانان شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.