مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:8
صفحه شروع:17 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

274

دانلود:

116

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل سینوپتیکی بارش های شدید لارستان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 36

چکیده

 به منظور مطالعه بارندگی های شدید لارستان, آمار روزانه بارش ایستگاه لار در دوره آماری 2007- 1960 از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. ابتدا توالی های مرطوب 1 تا 6 روزه دردوره آماری مذکور تعیین, سپس شدیدترین بارش های منطقه در دوره سرد (فوریه 1993) و گرم (ژوئیه 1995) انتخاب شد. الگوهای سینوپتیکی به وجود آورنده این بارش های شدید و طولانی در سطح زمین و سطوح بالا بر اساس نقشه های ساعت 12 GMT روزانه سطوح زمین,  500 hPaو 700 hPa شناسایی شد.یافته های تحقیق نشان داد که الگوهای فشار موثر در بارش های شدید فصل سرد, در سطح زمین ورود سیکلون های غربی, کم فشار سودانی و در فصل گرم, نفوذ کم فشار مونسون, عقب نشینی پر فشار جنب حاره, استقرار کم فشار حرارتی و ایجاد ناپایداری شدید است. و در سطوح بالا نفوذ بادهای غربی, ورود فرود عمیق به همراه ریزش هوای مرطوب می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.