مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,346

دانلود:

442

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند تعداد روزهای یخبندان در استان خراسان شمالی

نویسندگان

ربانی فاطمه | کرمی فریبا

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 94

چکیده

 در سالهای اخیر درمحافل علمی جهان موضوع تغییر اقلیم بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیق تغییرات احتمالی نوسانات زمانی تعداد روزهای یخبندان استان خراسان شمالی طی دوره آماری 2005 - 1978 مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی های اولیه به منظور آشکار شدن روند در این داده ها از ضریب بحرانی کندال استفاده و معلوم گردید که تعداد روزهای یخبندان طی دوره یاد شده دارای روندی نزولی است که این امر با روند افزایشی میانگین سالانه دما یاد شده همخوانی داشته است. در مراحل بعدی به منظور برازش یک مدل سری زمانی مناسب برای داده های مورد مطالعه از روش باکس - جنکینس استفاده گردید. ابتدا سری مورد مطالعه با اعمال تفاضل گیری ایستا گردید. سپس با رسم منحنی های خودهمبستگی و خودهمبستگی جزیی خاصیت ایستایی و حذف واریانس بررسی و در نهایت مدل سری زمانی (2, 0, 0)ARIMA  مناسب تشخیص داده شد. داده های محاسبه شده در سطح 0.95 مورد تایید قرار گرفتند. به منظور آزمون برازش, با استفاده از روش رگرسیون مشخص گردید که مدل سری زمانی در حد اعتماد مورد قبولی بر داده ها برازش دارد. این مدل نشان داد که تعداد روزهای یخبندان طی سالهای آتی همچنان با نوساناتی دارای روندی نزولی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ربانی، فاطمه، و کرمی، فریبا. (1388). بررسی روند تعداد روزهای یخبندان در استان خراسان شمالی. جغرافیای طبیعی، 1(4)، 85-94. SID. https://sid.ir/paper/185042/fa

  Vancouver: کپی

  ربانی فاطمه، کرمی فریبا. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان در استان خراسان شمالی. جغرافیای طبیعی[Internet]. 1388؛1(4):85-94. Available from: https://sid.ir/paper/185042/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه ربانی، و فریبا کرمی، “بررسی روند تعداد روزهای یخبندان در استان خراسان شمالی،” جغرافیای طبیعی، vol. 1، no. 4، pp. 85–94، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185042/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی