مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:18 | صفحه شروع:81 | صفحه پایان:91

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

371

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه دوره های تر و خشک در بخش های مختلف اقلیمی ایران

نویسنده

صادقی نیا علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 91

چکیده

 به منظور تحلیل دوره های کوتاه مدت تر و خشک و پیش بینی احتمال وقوع دوره های تر 1 تا 6 روزه در چند ناحیه اقلیمی ایران, روزهای با بارش 0.1 میلی متر و بیشتر در 9 ایستگاه منتخب طی دوره آماری 2005-1976 با استفاده از مدل زنجیره مارکف مرتبه اول دو حالته مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های مهم مرتبط با دوره های تر و خشک کوتاه مدت همچون احتمالات شرطی و اقلیمی, طول دوره های تر و خشک, سیکل هوایی دوره های تر و خشک, فراوانی روزهای بارش و احتمال وقوع دوره های 1 تا 6 روزه تر مشخص شد. در همه ایستگاه های مورد مطالعه بیشترین درصد فراوانی روزهای تر مربوط به فصل زمستان می باشد و درصد فراوانی در فصل های بهار و پاییز کاهش می یابد و میزان این کاهش در ایستگاه های واقع در جنوب, جنوب شرق و مرکز ایران شدیدتر است. حداکثر احتمال P11 (احتمال دو روز تر متوالی) متعلق به ایستگاه های رشت, خرم آباد و تبریز و حدافل احتمال وقوع این حالت متعلق به زابل, یزد و بندرعباس می باشد. هر چه از شمال و غرب ایران به سمت مرکز, جنوب و جنوب شرق پیش می رویم از احتمال اقلیمی دوره تر (p1), طول دوره تر (E1) فراونی بارش های 4 تا 6 روزه کاسته می شود و در مقابل طول سیکل های هوایی (E0) افزایش می یابد. در تمام ایستگاه ها احتمال وقوع روزهای تر یک روزه بیش از دوره های دیگر است و هر چه مدت دوره های مرطوب افزایش می یابد, احتمال وقوع آنها کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID