مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:18 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

343

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در دهستان مرکزی شهرستان ماسال در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 34

چکیده

 شناسایی عوامل مختلف و تاثیرگذار در وقوع زمین لغزش و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش با درجات متفاوت آن از جمله اقدامات اولیه و موثر در دستیابی به راهکارهای مناسب, جهت کاهش زیان های ناشی از حرکت های دامنه ای می باشد. در نگارش این تحقیق ابتدا چهارچوب تحقیق تعیین شد و در همین راستا روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک موجود و مقالات و پژوهش های گذشته و عوامل مختلف طبیعی و انسانی و به همراه بازدیدهای میدانی و عکس برداری و استفاده از ابزار GPS و نهایتا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و طی مراحلی با نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش در دهستان ماسال با وسعت 190.782 کیلومتر مربع و با هدف پهنه بندی خطر زمین لغزش و مشخص کردن مناطق مستعد و دارای پتانسیل بالا و بالقوه زمین لغزش هستند صورت گرفته است. که در آن از عوامل و متغیرهای تاثیرگذار طبیعی و انسانی استفاده شد. در ابتدا نقشه های اولیه مانند نقشه توپوگرافی با مقیاس 1.25000 و نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1.100000 تهیه, دسته بندی و پردازش گردید و لایه های اولیه وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد که شامل عوامل انسانی و طبیعی نظیر راه ها, کاربری اراضی, بارش, آبراهه, واحدهای زمین شناسی, گسل ها, ارتفاع ها, شیب ها و جهت دامنه های دهستان بود. سپس فراوانی هر یک از این متغیرها در مجاورت زمین لغزش های حادثه شده مورد بررسی قرار گرفت, پس از آن مقایسه زوجی بین عوامل یاد شده در یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در جداول ماتریسی به جهت تعیین وزن نسبی قرار گرفت که در ادامه این فرآیند, از مجموع حاصل ضرب بدست آمده از اهمیت معیارها (نرخ ارزش اطلاعاتی) در وزن گزینه نسبی, وزن نهایی بدست آمده است. در پایان پس از ترکیب لایه های مکانی و بانک اطلاعاتی تهیه شده از این گزینه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در 3 کلاس, بی خطر– کم خطر و پر خطر بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID