Start: 2/7/2023 12:48:25 PMEnd: 2/7/2023 12:48:26 PM >> 649

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

674

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نماسازی سه بعدی پویای توده های جنگلی در بستر وب (مطالعه موردی: بلوک چابهار)

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 80

چکیده

 مدیریت, بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی, نیازمند داده های دقیق و به هنگام می باشد. GE=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" tarGEt="_blank">نماسازی سه بعدی پوشش گیاهی آن گاه که در بستر وب پیاده سازی شود, به شکلی که قابلیت نمایش و حرکت پویا در محیط مجازی داشته باشد, دسترسی کارشناسان مربوطه, به محیط شبیه سازی شده جنگلی را تسهیل می نماید. منطقه مورد مطالعه بخشی از ناحیه رویشی خلیجی- عمانی در استان محروم سیستان و بلوچستان می باشد. با توجه به پراکندگی زیاد پوشش گیاهی منطقه و دقت مورد نیاز, استفاده ازGE=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" tarGEt="_blank"> عکس های هوایی ابزار مناسبی در تهیه پایگاه داده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی محسوب می شود. در پژوهش حاضر, پایگاه داده مکانی و توصیفی شامل اطلاعات درجه تراکم, نوع پوشش گیاهی و مساحت, به منظور نماسازی در محیط Google Earth (GE) به کار برده شد. نتایج نهایی حاکی از آن است که GE=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" tarGEt="_blank">نماسازی سه بعدی داده های استخراج شده ازGE=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" tarGEt="_blank"> عکس های هوایی با دقت بالا و قابل پیاده سازی در محیط GE می باشد و انطباق مرز توده های جنگلی درGE=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" tarGEt="_blank"> عکس های هوایی با مرز آنها در بستر GE از صحت قابل توجهی برخوردار می باشد. علاوه بر آن به اشتراک گذاری داده های منابع طبیعی در بستر وب, روند مدیریت و تصمیم گیری کارشناسان را کارآمدتر و با سرعت بالاتر میسر می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی