مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ
سال:1386 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:73 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

429

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ناصرالدین شاه و امیرکبیر (تحلیل روان شناختی یک ارتباط)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 88

چکیده

 ناصرالدین شاه تقریبا در سنین نوجوانی به سلطنت رسید, این زمینه به علاوه عوامل دیگری نظیر محرومیت های عاطفی و تربیتی از جانب پدر, و کمرویی و گوشه گیری در کودکی و نوجوانی, در وی زمینه ای سرشتی و اکتسابی در استعداد وابستگی به مرجعی مقتدر و پدرگونه آفریده بود. میرزاتقی خان این چنین فردی بود, او در جای پدر همه کمبودها را برای شاه جوان پر کرد و به وی همه آموزش های لازم را برای تمرین و ممارست در استقلال رأی و رفتار, آموخت و تلقین کرد. امیر در این راه, پیشرفت در القائات ملی و اصلاحی خود را دنبال می کرد, اما خواسته یا ناخواسته خود و ایران را در دام دست پرورده آموزش های خویش انداخت, برکنار شد و سپس به قتل رسید؛ و ده ها سال بعد خود, شاهی مستقل از عواملِ قدرت درباری داخلی, و البته مستبد و ترسنده و ملاحظه کار نسبت به سیاست خارجی بر جای گذارد. تحلیل روان شناختی فراشد تکوینی ارتباط شاه و امیر که حاکی از نیاز متقابل در پیشبرد خواسته ها نیز هست, و جدای از روابط سلطنت و صدارت, روابط عاطفی و تربیتی فرزند-پدری و روابط آموزشی شاگرد-معلمی را هم در برمی گیرد, مدار بررسی اجمالی این مقاله است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.