مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ
سال:1386 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:123 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

104

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او

نویسنده

زمانی حسین

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 138

کلیدواژه

هنر (تعلیم و تربیت)Q4

چکیده

 در آموزه های اخلاقی و دینی ایران باستان مشروعیت سیاسی شاه زمانی محرز است که بایستگی های مورد نظر این آموزه ها را واجد باشد. احراز این بایستگی ها البته پاره ای ذاتی و پاره ای اکتسابی است. رواج آموزه های اخلاقی و دینی در جامعه ایران باستان و بازتاب آن در ذهنیت فرهنگی جامعه از حاکم سیاسی انتظاراتی را طلب می کند که فراتر از حاکم معمولی است به طوری که این انتظارات می تواند در «شاه آرمانی» تجلی پیدا کند. بایستگی های شاه آرمانی را متون دینی و اسطوره های قومی بازتاب داده اند. بنیان مقاله پیش رو بر شناسایی, اهمیت و توصیف و تحلیل آن بایستگی ها گذاشته شده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.