مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ
سال:1386 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طالب اف، روشن گر و منتقد اجتماعی عصر مشروطه

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 50

چکیده

 روشنفکری, روشن نگری و نقد اجتماعی مفاهیمی مرتبط با یکدیگر هستند. لیکن در مقام عمل الزاما هر روشنفکر و روشن نگری منتقد اجتماعی و روشنگر نیست. آنچه که در مقاله حاضر به آن پرداخته می شود, بررسی آرای طالب اُف به عنوان روشن نگری اجتماعی-سیاسی در نقد شرایط, آرا و باورهای جامعه زمان خویش است و نحوه پرداختن و رویاررویی وی با این شرایط و آرا. در این بررسی از آثار طالب اُف استفاه شده و از روش تحلیل محتوا سود برده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی