Start: 2/3/2023 11:05:11 AMEnd: 2/3/2023 11:05:12 AM >> 620

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

853

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethylene و فایبر Glass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی (In vitro)

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 41

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به افزایش کاربرد رزین کامپوزیت های تقویت شده با فایبر (Fiber Reinforced Composite) در دندانپزشکی و تاثیر نوع فایبر بر تقویت این کامپوزیت ها, این مطالعه با هدف تعیین اثر دو نوع فایبر به کار رفته در ساخت frame work بر مقاومت به شکست بریج های FRC خلفی بالا انجام شد.مواد و روش ها: این بررسی به صورت تجربی (Experimental) در شرایط In vitro بر روی 20 اینله بریج FRC با مدل کلینیکی جایگزینی پره مولر دوم بالا در دو گروه (گروه اول: 10 اینله بریج تقویت شده با فایبر گلاس و گروه دوم: 10 اینله بریج تقویت شده با فایبر پلی اتیلن) انجام شد. دندان ها پس از تراش با طرح انتخابی Proximal box و ساخت PDL مصنوعی با ماده قالب گیری پلی اتر در آکریل خودپخت(PMMA)  با فاصله  mm 7مانت شدند, پس از ساخت بریجها به صورت Direct نمونه ها ابتدا در دستگاه (5000 cycles, 5oc/55oc, dwell time 30s, interval 2s) Thermo cycling قرار گرفتند و سپس توسط دستگاه (Zwick/Roell/Germany) Universal Testing Machine با زاویه 90o و سرعت 1 mm/min تحت Load نهایی قرار گرفتند و منحنی اعمال نیرو تا شکست نمونه ها ثبت گردید. با توجه به آزمون آماری Kolmogrov اعداد به دست آمده در هر دو گروه از توزیع نرمال تبعیت می کردند مقایسه دو گروه با تست Independent Sample T Test انجام شد .یافته ها: میزان مقاومت به شکست برای بریجهای حاوی فایبر گلاس 206±541 نیوتن و برای بریجهای حاوی فایبر پلی اتیلن 247±469 نیوتن بود و اختلاف معنا داری بین دو گروه وجود نداشت(P=0.491) . همچنین در بررسی نوع و محل شکست بیشترین درصد شکستگی در هر دو گروه از میانه پونتیک به سمت کانکتور دیستالی (اباتمنت مولر) و بصورت  crackمشاهده شد. شکستگی در هر دو گروه, در پوشش سطحی کامپوزیت  رخ داد و فریم ورک آن سالم ماند.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربرد هر دو نوع فایبر پلی اتیلن و گلاس با ساختار مشابه (Braided) در ساخت بریجهای FRC به روش مستقیم در ناحیه خلفی فک بالا با هم قابل مقایسه بوده و از مقاومت کافی برخورداراند. بنابراین ساختار فایبر مهمتر از نوع آن بر مقاومت به شکست بریجهای FRC موثر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی