Start: 2/6/2023 7:12:45 PMEnd: 2/6/2023 7:12:46 PM >> 926

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی شهرستان ساری در بهار 1388

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 76

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از نگرانی های جامعه دندانپزشکی میزان فلوراید آب آشامیدنی است. افزایش آن موجب بروز فلوئوروزیس و عوارضی همچون کاهش بهره هوشی می شود. همچنین کمبود آن موجب افزایش پوسیدگی و به دنبال آن افزایشDMFT  می گردد. با توجه به عدم گزارش از میزان واقعی آن در سازی و به منظور تعیین میزان فلوراید آب آشامیدنی شهرستان ساری به روش پتانسیومتری با تفکیک مخازن و با توجه به ظرفیت آنها و میزان فلوراید مطلوب در دمای مشخص در شهرستان ساری و در سال 1388 انجام گرفت.مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصیفی انجام گرفت. لیست به هنگام کلیه مخازن آب شهرستان ساری از سازمان آبفا اخذ گردید.تعداد 34 نمونه تهیه شد ضمنا دما نیز در زمان اخذ هر نمونه اندازه گیری شد. سپس میزان فلوراید نمونه ها به روش پتانسیومتری در آزمایشگاه دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران تعیین گردید.این روش اختصاصی ترین روش تعیین میزان فلوراید آب می باشد. میزان فلوراید بدست آمده از هر مخزن در ظرفیت مخزن ضرب و میانگین کل با انحراف معیار مشخص شد؛ همچنین با استفاده از فرمول (E=-0.038+0.0062 و F=0.34/E) میزان فلوراید مطلوب در آن دمای خاص مشخص گردید. سپس بر اساس آخرین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی WHO نمونه ها در سه گروه کمبود, مطلوب و مازاد طبقه بندی شدند.یافته ها: کل ظرفیت مخازن تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان ساری در بهار 1388 شصت هزار و پانصد متر متر مکعب بود. حداقل میزان فلوراید در منبع کوی برق برابر ppm 0.179 بود و حداکثر میزان فلوراید مربوط به منبع کیاسر 2 و برابرppm 0.318  بود. برآورد میزان فلوراید کل آب شهرستان ساری 0.031±ppm 0.25 و با احتمال %95 میزان واقعی فلوراید آب مصرفی مردم شهرستان ساری از حداقل  ppm 0.24تا حداکثر  ppm 0.26برآورد می گردد. در زمان مطالعه همه مخازن با کمبود فلوراید مواجه بودند.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که %91 از ظرفیت مخازن دارای کمبود بسیار شدید فلوراید و  %9از ظرفیت مخازن دارای کمبود شدید بودند؛ و در کل %100 ظرفیت مخازن دارای کمبود بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی