Start: 2/6/2023 6:43:55 PMEnd: 2/6/2023 6:43:56 PM >> 716

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه میزان فلوئوراید آب آشامیدنی با DMFT

صفحات

 صفحه شروع 68 | صفحه پایان 71

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای پوسیدگی دندان و عوارض شناخته شده آن و ضرورت بررسی اتیولوژیک بیماری و بمنظور تعیین رابطه فلوئوراید آب آشامیدنی با میزانDMFT , این تحقیق در مناطق روستایی شهرستان بهشهر در سال 1385 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق با روش historicul chohort به تعداد 165 نفر گروه مورد در مناطق با فلوئوراید کمتر از  ppm 0.4و تعداد 164 نفر گروه شاهد با فلوئوراید مناسب بین 0.6-1.2 ppm که از نظر ارتفاع سکونت. سن, جنس, سمت در شغل نان آور, مدت اقامت و سطح سواد و بعد خانوار مشابه بودند انجام گرفت و نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف بود. وضعیت DMFT آنها مطابق استاندارد تعیین و نقش فلوئوراید آب آشامیدنی پایین با بروز بیشتر از 5 دندان با آماره کی دو مورد قضاوت قرار گرفت. یافته ها: میزان DMFT در مناطق مورد برابر 7.9±11.7 و شاهد 6.6±8.4 بود (P<0.0005) مردم مناطق مورد 83 درصد DMFT بالاتر از 5 داشته و شاهد R.R (P<0.0005) %65 فلوئوراید آب کم با بروز DMFT بالاتر از 5 افراد مورد 1.3 برابر بیشتر از شاهد بوده است  (R.R=1.3)و خطر منتسب به پوسیدگی بالا برای مردم با فلوئوراید کم آب آشامیدنی 18 درصد بوده است. نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان فلوئوراید کم آب آشامیدنی شانس بروز DMFT بالا را افزایش می دهد انجام تحقیق تجربی بمنظور تعیین تاثیر افزودن فلوئوراید در پیشگیری از DMFT توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی