Start: 2/6/2023 8:31:44 PMEnd: 2/6/2023 8:31:44 PM >> 565

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

650

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج کوتاه مدت جایگذاری ایمپلنت در ریج های باریک متعاقب استفاده از Expander drills در مراجعین به یک کلینیک خصوصی سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 53

چکیده

 سابقه و هدف: از مشکلات شایع در قرار دادن ایمپلنت های دندانی ضخامت کم ریج بی دندان و نگرانی از نتایج درمانی آن است. لذا هدف از این مطالعه تعیین نتایج کوتاه مدت کلینیکی و رادیوگرافی جایگذاری ایمپلنت در ریج های باریک متعاقب استفاده از Expander drills در بیماران مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در تهران در سال 1387 بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 15 ایمپلنت در 8 بیمار در ناحیه بی دندانی با قطر کمتر از 6 میلیمتر قرار داده شد. جهت افزایش ضخامت ریج از expander drill ساخت کارخانه BTI اسپانیا, با دور 50 rpm بدون شستشو استفاده گردید. در صورت نیاز graft و membrane قرار داده شد. میزان تحلیل استخوان و لقی ایمپلنت به وسیله پریوتست پس از 4 ماه مورد ارزیابی قرار گرف. یافته ها: تحقیق روی تعداد 8 بیمار در سنین 14±49.7 با تعداد 15 ایمپلنت قرار گرفت. دوره التیام برای همه موارد سپری شد. علامتی از رادیولوسنسی اطراف Fixture, درد, ترشح چرک و عفونت دیده نشد. میزان تحلیل استخوان در ناحیه کرست (0.4±0.2) میلیمتر گزارش شد. متوسط PTV (0.9±-2.5) تعیین گردید.نتیجه گیری: به نظر می رسد که حداقل در کوتاه مدت نتایج درمان خوب و قابل قبول می باشد, بررسی نتایج طولانی مدت آن را توصیه می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی