Start: 2/6/2023 8:22:47 PMEnd: 2/6/2023 8:22:48 PM >> 590

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,085

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی قدرت رادیوگرافی Bitewing در تشخیص پوسیدگی ثانویه در حفرات کلاس II و کامپوزیت (In vitro)

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 67

چکیده

 سابقه و هدف: دستیابی به روشهای غیر تهاجمی جهت تشخیص مناسب پوسیدگی ثانویه مجاور ترمیم های آمالگام و کامپوزیت از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی قدرت رادیوگرافی بایت وینگ در تشخیص پوسیدگی ثانویه در ترمیم های آمالگام و کامپوزیت Class II در دندان های خلفی می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش تشخیصی و بر روی 60 دندانExtract  شده انسانی کاملا سالم انجام شد و تعداد 120 حفرهClass II  با ابعاد استاندارد در مزیال ودیستال دندان ها تهیه و پوسیدگی های مصنوعی توسط فرز روند 1 به عمق 1 میلی متر در دیواره جینجیوال واگزیال تعبیه شد سپس توسط موم قرمز پر و با آمالگام و کامپوزیت ترمیم شد سپس در شرایط استاندارد از آنها رادیوگرافی بایت وینگ به عمل آمد و پس از ظهور فیلم ها, توسط 2 متخصص ترمیمی و 1 متخصص رادیولوژی مورد مشاهده قرار گرفت و در نهایت با در نظر گرفتن نظرات هر سه, حضور یا عدم حضور پوسیدگی تشخیص و با پوسیدگی واقعی مقایسه و ارزش پیش بینی مثبت و منفی محاسبه گردید.یافته ها: تحقیق روی 123 نمونه و 60 دندان انجام گرفت. ارزش پیش بینی مثبت برای ترمیم آمالگام کلاس II به ترتیب 67 و 76 درصد برای ترمیم های کامپوزیت کلاس II به ترتیب 72 و 73 درصد بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد که قدرت رادیوگرافی بایت دینگ convential در تشخیص پوسیدگی ثانویه نسبت به استاندارد طلایی قابل قبول نباشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی