Start: 1/31/2023 6:10:11 PMEnd: 1/31/2023 6:10:11 PM >> 599

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,187

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اندازه و فرم تاج دندان و مورفولوژی پریودنشیوم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 سابقه و هدف: تفاوت های بسیاری بین ویژگی های مورفولوژیک پریودنشیوم در افراد مختلف وجود دارد. شدت علایم بیماری های مختلف پریودنتال ممکن است مرتبط با این اشکال ساختاری پریودنشیوم باشد. هدف از این مطالعه بررسی اندازه و فرم تاج دندان های قدامی فک بالا و مورفولوژی پریودنشیوم در گروهی از جوانان سالم ایرانی می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه با طراحی توصیفی بر روی 200 دانشجوی دندانپزشکی (100 زن و 100 مرد) انجام شد که از نظر پریودنتال سالم بودند و میانگین سنی آنها 26.5±7.29 سال بود انجام شد, از نمونه ها کست تشخیصی تهیه شد و زاویه لثه ای,ارتفاع پاپی, عرض تاج و ارتفاع تاج دندان های قدامی فک بالا بر روی آن توسط کولیس دیجیتال اندازه گیری شد. همچنین توسط پروب ویلیامز میزان ضخامت لثه مارژینال, عمق پروبینگ و عرض لثه کراتینیزه بصورت کلینیکی اندازه گیری شد. برای تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور از آزمون Binary logistic Regression استفاده گردید.یافته ها: در دندان های سانترال (21-11) ضخامت لثه با میزان لثه کراتینیزه و عمق پروبینگ رابطه معنی داری داشت. در دندان های لترال (22-12) ضخامت لثه با میزان لثه کراتینیزه, عمق پروبینگ, عرض تاج و در دندان های کانین (23-13) ضخامت لثه با میزان لثه کراتینیزه, عمق پروبینگ, ارتفاع تاج, ارتفاع پاپیلا و زاویه لثه ای رابطه معنی داری نشان داد. بین فرم دندان با ضخامت لثه رابطه معنی داری دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد فرم دندان ها با ضخامت لثه ارتباطی ندارد اما در هر کدام از دندان ها ضخامت لثه با متغیرهای متفاوتی در ارتباط می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی