مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال:1387 | دوره:5 | شماره:2
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر سه روش ترمیم با کامپوزیت بر ریزنشت حفرات in vitro) Class II)

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 41

چکیده

 سابقه و هدف :سیل لبه ای یکی از مهمترین فاکتورهای ترمیم موفق است. کاملا پذیرفته شده است که ریزنشت با کاربرد روشهای لایه لایه می تواند کاهش یابد. هدف از این مطالعه تعیین اثر روشهای مختلف لایه لایه قرار دادن کامپوزیت روی ریزنشت در ترمیم های مستقیم کامپوزیتی است.مواد و روش ها: در این تحقیق که از نوع experimental بود, تعداد 30 دندان پره مولر انسانی که به تازگی کشیده شده بودند مورد استفاده برای تهیه حفرات classll قرار گرفته و به 3 گروه تقسیم شدند (عمودی, افقی, مورب). هر گروه با استفاده از ulta etch 35% singlebond, و کامپوزیت Z250 (3M-ESPE, USA) ترمیم شد و در هر گروه یک روش به کاربرده شد. در گروه H روش افقی / گروه O با استفاده از روش مورب لایه لایه و گروه V با روش عمودی ترمیم شدند. سپس دندان ها در نیترات نقره 50% وزنی و محلول ثبوت رادیوگرافی قرار داده شدند و آماده برای مطالعه در زیر استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 20 برابر شدند. ریزنشت در بین 3 گروه با آزمون kruskul-wallis مقایسه شد.یافته ها: میانگین ریزنشت نمونه هایی که از روش vertical استفاده شده بود کمتر از روش oblique و روش horizontal بود. روش افقی (horizontal) میانگین ریزنشت بالاتری نسبت به دو روش دیگر داشت. اما این اختلاف معنی دار نبود (.(p>0.05نتیجه: در تکنیک incremental قرار دادن کامپوزیت به روش افقی و عودی و مورب از لحاظ ریزنشت با یکدیگر اختلافی نداشتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.