مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال:1387 | دوره:5 | شماره:2
صفحه شروع:9 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و بررسی قدرت نرم افزار CCTA در تشخیص نوع ناهنجاری

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 15

چکیده

 سابقه و هدف: باتوجه به فراوانی ناهنجاریها و اهمیت تشخیص انها و مشکلات فعلی تشخیص انها, مخصوصا صرف وقت زیاد جهت انالیز سفالومتری و برای پاسخ به این سوال که ایا نرم افزار طراحی شده (CCTA-ShV3: Computerized Cephalometry Tracer & Analyser Sheibani Version3) نسبت به روش استاندارد فعلی قادر به تشخیص مال اکلوژن می باشد, این تحقیق بر روی رادیوگرافیهای سفالومتری بیماران مبتلا به ناهنجاریهای Cl lll, Cl ll, Cl l در سالهای 1386-1387 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش کار آزمایی بالینی از نوع تشخیصی انجام گرفت. بعد از طراحی نرم افزار CCTA و تریسینگهای مستمر تعداد 120 نمونه بدست آوردیم که شامل 40 عدد ناهنجاریCl l ,40  عدد ناهنجاری Cl ll و 40 عدد ناهنجاری Cl lll بود. برای هر عکس یک کد گذاشته شد و همه اطلاعات مربوط به هر نمونه در فرم اطلاعاتی شماره 1 ثبت گردید. کاربر بدون اطلاع از محل لندمارکهای قبلی که به روش دستی تریس شده بود شروع به گذاشتن لندمارکها کرد و بوسیله نرم افزار CCTA مجددا کلاس انها تعیین شد و در فرم شماره 2 ثبت شد. تشخیص نرم افزار نسبت به تشخیص قطعی, حساسیت و اختصاصیت و به ویژه ارزش پیش بینی مثبت و منفی positive and negative predictive value محاسبه شد.یافته ها: تعداد 120 نمونه بدست آمد, بطوریکه به تعداد 40 عدد Cl l, 40 عددCl ll ,  40عدد Cl lll داشتیم. پس از مقایسه کامل روش دستی و نرم افزاری, برای هر 3 گروه حساسیت (sensitivity), اختصاصیت(specificity) , ارزش پیش بینی مثبتppv , ارزش پیش بینی منفی NPV و کارایی کلی نرم افزار %100 محاسبه شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به دقت و تلاش زیادی که برای ساخت این نرم افزار داشتیم و همچنین تعداد نمونه های گرفته شده در این تحقیق, جامع بودن ان و همچنین حساسیت و اختصاصیت 100% نرم افزار, نرم افزار CCTA جایگزین بسیار خوبی, بلکه بهتر بجای روش دستی است!

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.