The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1387 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:30 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر محلول اچینگ حاوی فسفات فلوراید اسیدی بر استحکام باند برشی براکتهای فلزی ارتودنسی

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 37

چکیده

 سابقه و هدف: اتصال مستقیم براکتها به سطح مینا محاسنی دارد در عین اینکه معایب زیادی نیز دارد. مهمترین مشکل, از دست دادن مینای سطحی و دمینرالیزاسیون در زیر و اطراف براکتهای ارتودنسی است. اگرچه اسید فسفریک 37% برای اچینگ مینا, قبل از باند براکتها استفاده می شود ولی می توان با ضعیف کردن اسید به وسیله خاصیت بافری APF از تاثیرات منفی اسید بر سطح مینا کاست گرچه ممکن است این اختلاط, بر استحکام باند براکتها تاثیر منفی داشته باشد. همچنین صدمه به مینا در هنگام دباند هم می تواند اتفاق بیافتد. به نظر می رسد بزرگترین فایده استفاده از این نوع اسید اچ های تهیه شده کاهش از دست دادن مینای سطحی در زمان اتصال و دباند براکتهای ارتودنسی بوده باشد.مواد و روشها: این تحقیق با طراحی  experimentalبر روی 40 دندان پره مولر کشیده شده از 10 بیمار واجد شرایط کشیدن 4 دندان پره مولر انجام شد. برای ضد عفونی, دندان ها به مدت 48 ساعت در محلول 0.1% تیمول قرارداده شدند و بعد از آن در شیشه های جداگانه محتوی آب مقطر با دمای محیط قرار گرفتند. برای انجام آزمایش, دندانها به 4 گروه 10 تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند و پس از تمیز کردن سطح دندانها با پودر پامیس, با محلول های اسید فسفریک %37 حاوی 0 ,25% ,50% , APF %75اچ شدند. پس از گروه بندی از 4 دندان یک بیمار هر یک, با یکی از محلولهای اچینگ, اچ شدند تا تاثیر شرایط شکل گیری مینا و عوامل محیطی برای 4 نمونه با محلولهای اچِ مختلف ثابت باشد. سپس باند براکتها برای نمونه ها طبق شرایط یکسان انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون آماری ANOVA و Tukey Post Hoc Tes ارزیابی شد. برای بررسی سطوح دباند, سطح باکال هر نمونه به وسیله استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 10 بررسی و ایندکس ادهزیو باقیمانده (ARI) برای هر نمونه ثبت شد. سپس نتایج حاصل با تست Chi-Square مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق کاهش استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی, به مینا را با اضافه کردن APF به محلول اسید اچ نشان داد. همچنین ARI با اضافه کردن APF به محلول اسید اچ کاهش یافت.نتیجه گیری: با توجه به اینکه استحکام حاصل از اچینگ با محلول اچ (75% اسید فسفریک %37 + 25% (APF قادر بود نیروهای ارتودنسی را تحمل کند و از طرفی صدمات وارد شده به مینا و ARI نیز با استفاده از این نوع محلول کاهش یافته بود. لذا اچینگ با محلول (75% اسید فسفریک %37 +25% (APF برای باند براکتهای ارتودنسی پیشنهاد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID