مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1387 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:14 | صفحه پایان:23

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ابعاد فضای حلقی در ناهنجاریهای CLI, CLII, CLIII در مراجعین به کلینیک خصوصی در سالهای 87-83

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 23

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سابقه و هدف: نا هنجاری دندانی فکی نقصی است در بعد قدامی خلفی که بر روی زیبایی، اعمال فیزیولوژیک و فعالیت ها و ابعاد حفره دهان تاثیر گذار است اخیرا توجه زیادی به ابعاد فضای حلقی شده است روابط بین اندازه و ساختار راه هوایی فوقانی اختلالات تنفس هنگام خواب را نشان می دهد. با توجه به تناقض بین نتایج تحقیق پیرامون انواع مال اکلوژن بررسی ابعاد فضای حلقی در مال اکلوژن های کلاسⅠوⅡ و Ⅲ در یک کلینیک خصوصی درشهر تهران از سال 87-83 انجام گرفت.مواد و روشها: مطالعه از نوع توصیفی. از میان بیماران 18-12ساله مراجعه کننده به کلینیک خصوصی طی سالهای 87-1383 تعداد 90 بیمار که دارای تنفس نرمال (از بینی) بودند و سابقه درمان ارتودنسی و جراحیهای ارتودنسی ارتوپدیک و کشیدن دندان دایمی و انواع سندرم و درگیری مفصل TMJ نداشتند و زاویه MM آنها 25.5±5 بود انتخاب شدند و بر اساس زاویه ANB به سه گروه کلاسⅠوⅡوⅢ  تقسیم شدند. و لترال سفالو گرام های آنها تهیه و متغیر های فضای زبان و کام نرم و فضای حلقی و موقعیت استخوان هایوئید در آنها مشخص و سپس داده های مربوطه توسط آنالیز آماری2-way Anova  بررسی شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.یافته: در مقایسه ابعاد فضای حلقی در سه نوع مال اکلوژن تفاوت معنی داری دیده نشد (P>0.05) به جز آقایان که ارتفاع راه هوایی عمودی در مال اکلوژن کلاسⅡ کمتر از کلاسⅠوⅢ  بود همچنین نسبت فضای حلقی فوقانی به میانی و تحتانی در خانمها بیشتر از آقایان بود (P<0.05). بین زاویه ANB و نسبت طول به ارتفاع زبان ارتباط معنی داری وجود داشت به نحوی که با زیاد شدن زاویه ANB نسبت طول به ارتفاع زبان افزایش می یافت (P<0.05) و فاصله استخوان هایوئید تا خطی که  RGNرا به مهره سوم وصل می نماید کاهش می یافت. فاصله استخوان هایوئید نسبت به مهره سوم گردنی در افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅲ بیشتر از افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅱبود.نتیجه: به نظر می رسد ابعاد راه هوایی عمودی در آقایان در مال اکلوژن های مختلف تفاوت دارد و همچنین مال اکلوژن بر تغییر موقعیت استخوان هایوئید و زبان تاثیر گذار است به طوریکه در کلاس Ⅲاستخوان هایوئید موقعیت قدامی تری نسبت به کلاسⅡ  دارد و ابعاد راه هوایی در خانمها و آقایان معنی دار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID