مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1387 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:38 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

433

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر سه نوع دهانشویه (ارتوکین، لیسترین و Oral-B) بر میزان تجمع استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک میکروبی اطراف براکت های ارتودنسی

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 46

چکیده

 سابقه و هدف: استفاده از دستگاه های ثابت ارتودنسی می تواند منجر به ایجاد عوارض مختلف از جمله ایجاد شرایط مساعد جهت تراکم استرپتوکوک موتانس و به دنبال آن دمینرالیزه شدن مینا و افزایش تعداد ضایعات پوسیدگی به طور برجسته در سطوحی که براکت ها روی آن ها قرار دارند, شود. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر دهانشویه های لیسترین و Oral-B و ارتوکین بر روی میزان تجمع استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک اطراف براکت های ارتودنسی و در بزاق و میزان پلاک دندانی طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: مطالعه با طراحی Double-Blined Randomized Cross Over Clinical Triral بر روی تعداد 25 بیمار تحت درمان ارتودنسی ثابت که به 6 گروه تقسیم شدند, انجام شد و میزان استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک و بزاق با تکنیک Side specific modified strip mutans و میزان PI در آنها قبل و بعد از استفاده از دهانشویه اندازه گیری شد. بین مصرف هر دهانشویه با دهانشویه بعدی یک دوره Washout سه هفته ای در نظر گرفته شد. داده ها توسط آزمون آماری krus kal wallis و Wilcoxon مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: تحقیق بر روی 25 بیمار با میانگین سنی 6.3±19 سال انجام شد که 5 نفر مرد و 20 نفر زن بودند. میزان تغییرات تجمع استرپتوکوک موتانس هر دندان بر حسب دهانشویه نشان داد که میزان تاثیر ارتوکین بهتر از Oral-B و Listerine بود (P<0.09) و میزان تغییرات استرپتوکوک موتانس در بزاق افراد مورد بررسی بر حسب نوع دهانشویه (درصد افزایش, درصد بدون تغییر و درصد کاهش) در سه گروه مشابه بود و اختلاف آن ها از لحاظ آماری معنی دار نبود .(P<0.4) میزان تغییرات پلاک میکروبی افراد مورد بررسی بر حسب نوع دهانشویه نشان داد که میزان تاثیر ارتوکین بهتر از Oral-B و Listerine بود .(P<0.001)نتیجه گیری: ارتوکین به واسطه داشتن کلرهگزیدین در کاهش میزان استرپتوکوک موتانس و کاهش میزان PI بهتر از لیسترین و Oral-B عمل کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID