مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال:1387 | دوره:5 | شماره:1
صفحه شروع:62 | صفحه پایان:67

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بروز رفلکس تریژمینوکاردیاک در جراحی لفورت I، هنگام جدا کردن فک بالا از بیس جمجمه (Maxillary Down fracture)

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 67

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رفلکس تریژمینوکاردیاک در جراحیهای سر و گردن و عوارض آن و اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای این عوارض و همچنین وجود منابعی که بروز این رفلکس را در این جراحیها تایید نمودند, به منظور بررسی این رفلکس در جراحی استئوتومی لفورت I, این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان بوعلی و کلینیک خصوصی شهر تهران انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق روی 30 بیمار در محدوده سنی 39-18 سال انجام گرفت. ضربان قلب و فشار خون بیماران در لحظات قبل از شکستن فک, حین و بعد از آن ثبت گردید. سپس تبعیت داده ها از توزیع نرمال با استفاده از آزمون One-Sample Kolmogrov-Smirnov تایید شد و شاخص های فوق با آزمون Repeated Measure ANOVA مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: تعداد 5 نفر از بیماران به دلایل مختلف از مطالعه حذف شدند و تحقیق روی تعداد 25 نفر انجام گرفت. میانگین سن بیماران 1.6±24.6 سال (30% مرد و 70% زن) بود. میزان فشار خون و ضربان قلب بیماران حین Dawn Fracture بطور معناداری نسبت به قبل از آن کاهش یافت ((p<0.001, همچنین میزان این پارامترها در این زمان در مقایسه با بعد از آن بطور معناداری کمتر بود .(p<0.001) به طور کلی در زمان D.F نسبت به قبل از آن: 25% از کل افراد بیش از 10% کاهش ضربان قلب نسبت به میزان اولیه داشتند. در مورد فشارخون (MABP) نیز 45.8% از کل بیماران بیش از 10% کاهش فشار نسبت به میزان اولیه داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در جراحی استئوتومی لفورتI , در هنگام down fracture ماگزیلا, علایمی نظیر کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون بروز می کند که می تواند در اثر تحریک و کشیده شدن شاخه ماگزیلری عصب تریژمینال, که قسمت میانی صورت را عصب دهی می کند, باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.