مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1392 | دوره:10 | شماره:1 (پیاپی 35) | صفحه شروع:32 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

340

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دقت رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال، پانورامیک دیجیتال و CBCT در تعیین فاصله کف حفره بینی تا لبه استخوان آلوئول

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 37

چکیده

 سابقه و هدف: در مراحل انجام جراحی در ناحیه فک و صورت تعیین محل دقیق کف حفره بینی از اهمیت خاص برخوردار می باشد. هدف از مطالعه حاضر, ارزیابی و مقایسه دقت دستگاه های رادیوگرافی پری اپیکال, پانورامیک دیجیتال وCBCT  در تعیین فاصله عمودی کف حفره بینی تا کرست آلوئول بود.مواد و روش ها: مطالعه به روش توصیفی بر روی 3 جمجمه انسانی (Dry skull) انجام شد. در هر یک, تعداد 7 ناحیه به فاصله 5 میلی متری (مجموعا 21 ناحیه) از دندان های کانین تا کانین توسط گوتاپرکا علامت گذاری شد. از نمونه ها رادیوگرافی دیجیتال پری اپیکال با تکنیک موازی, رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و CBCT تهیه و فاصله کرست الوئول تا کف حفره بینی در نواحی علامت گذاری شده اندازه گیری شد. سپس نواحی علامت گذاری شده بر روی جمجمه به صورت مستقیم توسط کالیپر دیجیتال با دقت دهم میلی متر به عنوان استاندارد طلایی اندازه گیری شدند جهت مقایسه اعداد بدست آمده با استاندارد طلایی از آزمون Repeated Measurement ANOVA استفاده گردید.یافته ها: میانگین قدر مطلق خطا برای رادیوگرافی پری اپیکال 0.13±0.12 میلی متر و برای CBCT 0.35±0.25 میلی متر و برای پانورامیک 1.15±0.61 میلی متر بود. 100 درصد نمونه ها در رادیوگرافی پری اپیکال, 70 درصد نمونه ها در  CBCTو 17.5 درصد نمونه ها در رادیوگرافی پانورامیک (با اعمال ضریب بزرگنمایی) در محدوده قابل قبول ±0.5 میلی متر قرار گرفتند. در مقایسه دو به دوی رادیوگرافی ها با یکدیگر بر طبق آزمون LSD تفاوت معناداری از لحاظ آماری مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال با تکنیک موازی بهتر از CBCT فاصله خطی عمودی بین کف حفره بینی تا لبه استخوان الوئول را نشان می دهد و پانورامیک دیجیتال جهت اندازه گیری این ناحیه دارای خطای OVER ESTIMATION می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID