Start: 2/7/2023 2:32:22 AMEnd: 2/7/2023 2:32:23 AM >> 750

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

979

دانلود:

248

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه +OSSEO با CenoBone بر میزان حفظ و استخوان سازی ریج آلوئول پس از خارج کردن دندان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 سابقه و هدف: کاهش حجم ریج آلوئولار پس از خارج کردن دندان را می توان با مراحل حفظ ریج و کاربرد مواد پیوندی به حداقل رساند. هدف این مطالعه مقایسهOSSEO++  (آلوگرفت ساخت IMTEC آمریکا) با CenoBone (آلوگرفت ساخت همانندساز بافت کیش) بر میزان حفظ و استخوان سازی ریج آلوئول پس از کشیدن دندان است.مواد و روش ها: مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی دوسوکور روی 20 بیمارانجام شد که در دو گروه 10 تایی از نظر سن, جنس, فک مورد درمان و مصرف سیگار همسان سازی شدند. تاثیر هر ماده از نظر بالینی و هیستولوژی بررسی شد. عرض و ارتفاع ریج آلوئول بلافاصله پس از کشیدن دندان و سه ماه بعد در زمان قرار دادن ایمپلنت اندازه گیری شد. بررسی هیستولوژیک نمونه های استخوان به دست آمده در زمان قراردادن ایمپلنت ازنظراستخوان زنده, غیرزنده, ترابکولر, آمورف و تعداد استئوبلاست توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. تغییرات شاخصهای دو گروه با استفاده از اماره Repeated Measure Anova مقایسه شد, تحلیل آماری شاخصهای استخوان سازی با آزمون t-test انجام شد.یافته ها: درهر دو گروه حداقل کاهش در ارتفاع و عرض ریج آلوئول مشاهده شدکه در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. میزان استخوان های زنده, غیر زنده, ترابکولر و آمورف در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. میزان استئوبلاست در گروه CenoBone به طور معناداری بالاتر بود (1.57±6.98) در مقابل (1.56±4.88) .(P<0.05)نتیجه گیری: هر دو ماده از نظر حفظ عرض و ارتفاع ریج آلوئول مشابه اند. میزان استخوانهای زنده, غیرزنده, ترابکولر و آمورف دو گروه مشابه است. تعداد استئوبلاست ها در گروه CenoBone بالاتر بود. می توان گفت بنابر یافته های حاضر, نمونه خارجی نسبت به نمونه ایرانی ارجحیت قابل توجهی ندارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی