video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

53

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از کلینیک های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 32

چکیده

 سابقه و هدف: رضایت بیمار از خدمات دریافتی یکی از مهمترین ارکان سامانه های ارتقای کیفیت کار مراکز آموزشی - درمانی و در نتیجه افزایش جذب بیمار و بهبود روند آموزش عملی دانشجویان می باشد. تا کنون در این دانشکده تحقیقی به منظور بررسی رضایتمندی بیماران انجام نشده لذا این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایتمندی از خدمات دندانپزشکی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 87 طراحی شد.مواد و روش ها: مطالعه به روش توصیفی - مقطعی انجام گرفت. 1500 بیمار از کلینیک های درمانی دانشکده به نسبت سهم هر کلینیک و با روش نمونه گیری مراجعه مستمرانتخاب شدند و با مصاحبه حضوری میزان رضایت آنان نسبت به خدمات دریافتی بررسی و ثبت شد. رضایت با 13 شاخص از جمله دوری راه, زمان انتظار, طول مدت درمان و .... در یک طیف 3 گزینه ای راضی, نسبتا راضی و ناراضی و بر مبنای رتبه 2 و 1 و 0 سنجیده شد و در جمع رتبه کمتر از  1.3برابر ناراضی, 1.3 تا 2.3 نسبتا راضی و بیشتر از 2.3 به عنوان راضی تلقی گردید و نقش عوامل مرتبط با عدم رضایت با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 71 درصد مراجعین رضایت کامل, 27.5 درصد رضایت نسبی و  1.5درصد عدم رضایت ابراز کردند و شیوع عدم رضایت در جامعه بین  26.7و 31.3 درصد برآورد شد. بیشترین عدم رضایت مربوط به بخش پروتز متحرک به میزان 64.7 درصد و کمترین آن در بخش جراحی به میزان 13.5 درصد گزارش شد .(p<0.05) بیشترین عامل نارضایتی دوری راه و فضای اتاق انتظار بود در حالی که کمترین عدم رضایت نسبت به رفتار دانشجو, رعایت بهداشت و رفتار استاد بود.نتیجه گیری: میزان رضایتمندی بیماران کلینیک های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در حدقابل قبول می باشد اما با توجه به وجود نارضایتی در بیماران, اقدامات لازم برای کاهش این مشکل توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی