Start: 2/2/2023 2:40:37 PMEnd: 2/2/2023 2:40:38 PM >> 181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

665

دانلود:

150

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه گیری در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 42

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پایان نامه ها در آموزش عملی متدولوژی تحقیق به دانشجویان و عدم اطلاع از کیفیت محتوای پایان نامه ها در دانشگاه متبوع و وجود کاستی ها در مقالات منتشره از این نوع پایان نامه ها و به منظور تعیین میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق, جامعه مورد بررسی, تعداد نمونه و روش نمونه گیری و عوامل مرتبط با آن, این تحقیق روی پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87-1386 انجام گرفت .مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. کلیه پایان نامه های دفاع شده واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 86.7.1 تا 87.6.31 مورد بررسی قرار گرفت. در هر پایان نامه فصول مربوطه با 13 شاخص در یک طیف سه گانه (صحیح, نسبتا صحیح و ناصحیح) بررسی شد. عوامل مرتبط شامل: خصوصیات دانشجو, استاد راهنما, بخش مربوطه و ... بود که برای هر پایان نامه تعیین و ثبت گردید. در هر پایان نامه چنانچه بیش از 75 درصد از شاخص ها درست تنظیم شده بودند, به عنوان گزینه صحیح, 75-50 درصد نسبتا صحیح و کمتر از 50 درصد ناصحیح تلقی شد. نقش عوامل مرتبط با آزمون (کای دو) مورد قضاوت آماری قرار گرفت .یافته ها: تحقیق روی 137 پایان نامه انجام گرفت. فراوانی عدم صحت نگارش متغیرهای تحقیق, جامعه مورد بررسی, تعداد نمونه و روش نمونه گیری در مورد کلیه شاخص ها, برابر 40.2 درصد بود و در بررسی شاخص ها فراوانی "توجیه نداشتن حجم نمونه" 71 درصد, "تنظیم ناصحیح فرم اطلاعاتی"  53 درصد و "عدم ذکر تمامی متغیرها و یا ذکر متغیر جدید یا مرکب در جدول" 37 درصد بود .نتیجه گیری: کاستی های عمده ای در پایان نامه های دندانپزشکی تدوین شده وجود دارد. انجام اقدامات لازم برای کاهش موارد اشتباه در متدولوژی نگارش پایان نامه ها سبب افزایش اعتبار آنها و به کارگیری نتایج صحیح پژوهش ها خواهد شد .

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی