مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع ضایعات زبانی در دانش آموزان شهر قزوین

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 104

چکیده

 سابقه و هدف: ضایعات زبان به عنوان قسمت مهمی از ضایعات مخاط دهان همواره مورد توجه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ضایعات زبانی دردانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین بود.مواد و روش ها: این مطالعه در سال 89-1388 بصورت توصیفی- مقطعی با تکنیک معاینه و مصاحبه بر روی 2000 دانش آموز دبیرستان شهر قزوین انجام شد. معاینات با آینه دندانی, پروب, چراغ قوه و آبسلانک با مشاهده مستقیم انجام گرفت. ضایعات زبانی (زبان شکافدار, زبان جغرافیایی, زبان مودار, انکیلوگلوسی, گلوسیت لوزی شکل میانی, میکرو وماکروگلوسی) تشخیص داده شدند. فراوانی ضایعات با احتمال 95 درصد در جمعیت مورد مطالعه ذکر شد و نقش عوامل مرتبط با آنها به وسیله آزمون آماری کای دو مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میزان شیوع ضایعات مورد بررسی به شرح زیر بود, زبان شیاردار 11.8 درصد بالاترین شیوع را به خود اختصاص داد و ضایعات بعدی به ترتیب شیوع, زبان جغرافیایی 7.4 درصد, ماکروگلوسی 6.2 درصد, انکیلوگلوسی 4.2 درصد, زبان مودار  2درصد, گلوسیت لوزی شکل میانی 0.8 درصد و میکروگلوسی با شیوع صفر درصد بود. تعدادکل افراد دارای ضایعه زبانی 592 نفر (30.3 درصد) بود که 54 درصدآن پسر و 46 درصد دختر بودند و از لحاظ آماری این اختلاف معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری: شیوع ضایعات زبانی در بین دانش آموزان شهر قزوین قابل توجه می باشد و این ضایعات در دانش آموزان پسر فراوانی بیشتری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی