مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در کودکان 9-7 ساله مدارس ابتدائی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 99

چکیده

 سابقه و هدف: در گذشته اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMD) را به عنوان بیماری مفصلی بزرگسالان می دانستند, اما مطالعات اپیدمیولوژیک سالهای اخیر شیوع علایم TMD در کودکان را نیز به اندازه بزرگسالان گزارش نموده است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع (TMD) و علائم بالینی آن در کودکان 9-7 ساله شهر تهران در سال 1389 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 400 نفر شامل 205 دختر و 195 پسر در 19 مدرسه ابتدائی شهر تهران که با نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند, انجام شد. اختلالات مفصل گیجگاهی و علائم آن با مصاحبه- مشاهده و معاینه بالینی بر طبق معیارهای کتب مرجع انجام گرفت. نقش براکسیسم, تروما, جنسیت و انواع اکلوژن برحسب طبقه بندی انگل, وجودDeepbite ,Openbite   Crossbite وخلفی بعنوان عوامل مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و شیوع TMD در نمونه ها تعیین شده و نقش عوامل مرتبط با بروز مشکل توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت و با فاصله اطمینان 95 درصد برآورد گردید.یافته ها: میزان شیوع 65.2TMD درصد بود و از میان عوامل مرتبط, اکلوژن کلاس سه, براکسیسم و Deepbite با بروز TMD ارتباط آماری معنی داری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: شیوع TMD در کودکان شهر تهران قابل توجه است و با توجه به عوارض شناخته شده آن, معاینات دوره ای کودکان در این زمینه پیشنهاد می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.