مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1388 | دوره:5 | شماره:2 (پیاپی 20) | صفحه شروع:46 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر خمیر دندانهای سفید کننده Crest و پونه در جلوگیری از تشکیل رنگیزه دندانی

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 50

چکیده

 سابقه و هدف: خمیر دندانهای سفید کننده متعددی جهت از بین بردن رنگیزه های خارجی دندان معرفی شده اند به علت وجود کاستی ها در تحقیقات قبلی این مطالعه با هدف مقایسه دو خمیر دندان سفید کننده Crest و پونه در جلو گیری از تشکیل رنگیزه دندانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1387 می باشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه clinical trial, cross over,double blind  از 25 داوطلب پس از جرم گیری و پروفیلاکسی خواسته در طی یک دوره 4 روزه از کلیه اعمال بهداشتی دهان اجتناب نمایند و تنها به استفاده از دهان شویه ها طبق برنامه مقرر اکتفا کنند. دهان شویه ها شامل کلرهگزیدین 0.2 درصد, چای, محلول تهیه شده از خمیر دندان های سفید کنندهCrest  و پونه بود. از ساعت 9 الی 16 دو دهانشویه اول هر ساعت به مدت یک دقیقه و در ساعات 9 و 16 قبل از استفاده از این دهانشویه ها از محلول خمیردندان آزمایشی را به مدت 2 دقیقه دهانشویه نمایند. میزان رنگیزه بر اساس ایندکس Lobene, در روز پنجم ثبت گردید و پس از نه روز wash out, برنامه مقرر با محلول خمیر دندان دیگر و در نهایت با محلول خمیر دندان شاهد انجام گرفت. داده ها در هر مرحله استخراج و ثبت گردید. جهت بررسی از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.یافته ها: تفاوت معنی داری بین خمیر دندان سفید کننده Crest و خمیر دندان شاهد (معمولی پونه) ملاحظه گردید(p<0.001) . در حالی که این تفاوت بین خمیر دندان سفید کننده پونه و خمیر دندان شاهد دیده نشد. تفاوت در کاهش رنگیزه بین دو خمیر دندان سفید کننده Crest و سفید کننده پونه نیز معنی دار بود(p<0.001) .نتیجه گیری : به نظر می رسد که خمیر دندان سفید کننده Crest در مقایسه با خمیر دندان سفید کننده پونه در کاهش رنگیزه های دندانی تاثیر بیشتری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID