مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

121

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی شهرستان شیراز در بهار 1388

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 83

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از نگرانی های جامعه دندانپزشکی میزان فلوراید آب آشامیدنی است. افزایش آن موجب بروز فلوئوروزیس و عوارضی همچون کاهش بهره هوشی می شود. همچنین کمبود آن موجب افزایش پوسیدگی و به دنبال آن افزایشDMFT  می گردد. با توجه به عدم اطلاع از میزان آن در منطقه و به منظور تعیین میزان فلوراید آب آشامیدنی شهرستان شیراز به روش پتانسیومتری با تفکیک مخازن و با توجه به ظرفیت آنها و میزان فلوراید مطلوب در دمای مشخص, این تحقیق در بهار 1388 انجام گرفت.مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصیفی انجام گرفت. لیست به هنگام کلیه مخازن آب شهرستان شیراز از سازمان آبفا اخذ گردید.تعداد36  نمونه تهیه شد ضمنا دما نیز در زمان اخذ هر نمونه اندازه گیری شد. سپس میزان فلوراید نمونه ها به روش پتانسیومتری در آزمایشگاه دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران تعیین گردید.این روش اختصاصی ترین روش تعیین میزان فلوراید آب می باشد. میزان فلوراید بدست آمده از هر مخزن در ظرفیت مخزن ضرب و میانگین کل با انحراف معیار مشخص شد؛ همچنین با استفاده از فرمول (E=-0.038+0.0062 و F=0.34/E) میزان فلوراید مطلوب در آن دمای خاص مشخص گردید.سپس بر اساس آخرین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی WHO نمونه ها در سه گروه کمبود, مطلوب و مازاد طبقه بندی شدند.یافته ها: کل ظرفیت مخازن تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان شیراز در بهار 1388 دویست و بیست و شش هزار و دویست متر مکعب بود. حداقل میزان فلوراید در مخزن محمدیه برابر ppm 0.144 بود و حداکثر میزان فلوراید مربوط به مخزن لپویی و برابرppm 0.649  بود. برآورد میزان فلوراید کل آب شهرستان شیراز 0.15±ppm 0.35 و با احتمال  %95میزان واقعی فلوراید آب مصرفی مردم شهرستان شیراز از حداقل  ppm 0.3تا حداکثر  ppm 0.4برآورد می گردد. ضمنا در زمان مطالعه همه مخازن با کمبود فلوراید مواجه بودند.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که %41.7 از ظرفیت مخازن دارای کمبود بسیار شدید فلوراید و %30.5 از ظرفیت مخازن دارای کمبود شدید و %27.8 از مخازن دارای کمبود متوسط بودند؛ و در کل %100 ظرفیت مخازن دارای کمبود بودند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID