Start: 2/6/2023 12:02:17 PMEnd: 2/6/2023 12:02:18 PM >> 719

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

776

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نظر دانشجویان ترم 12 و بالاتر در مورد میزان انطباق دروس نظری با آموزشهای کلینیکی و عوامل مرتبط با آن در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 78

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به نگرانی ها در مورد عدم انطباق آموزشهای عملی با آموزشهای نظری دروس و عوارض شناخته شده آن در کیفیت آموزش و عدم اطلاع از وضعیت آن در دانشگاه متبوع و به منظور تعیین نظر دانشجویان در مورد میزان انطباق آموزشهای کلینیکی با دروس نظری و عوامل مرتبط با آن این تحقیق روی دانشجویان ترم 12 و بالاتر واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال87 اجرا شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش cross sectional روی کلیه دانشجویان ترم 12 و بالاتر انجام گرفت. تعداد دانشجویان در زمان بررسی 144 نفر بودند که کلیه آنها مورد بررسی قرار گرفتند. از روی لیست به هنگام دانشجویان با مراجعه به آنها و کسب موافقت آنها برای همکاری با طرح نظر آنها در مورد میزان انطباق آموزشهای کلینیکی با دروس نظری مورد بررسی قرار گرفت. درسهایی که در بخشهای یازده گانه به صورت تئوری و عملی ارایه می شدند و فقط آخرین واحد عملی انتخاب شدند تعداد واحد عملی آنها 15 واحد بود. و از دانشجو خواسته شد که آیا این سرفصلها را در آموزش عملی و آموزش نظری داشته اند یا خیر و نحوه آموزش هر یک را در چهار طیف کاملا انطباق داشته, داشته, کمی داشته و نداشته انتخاب نمایند. عوامل مرتبط در این تحقیق شامل جنس, سن, تاهل, میزان علاقه به رشته, ترم تحصیلی, نمره علوم پایه, معدل کل دوره, اشتغال, نحوه زندگی (با یا بدون خانواده) و سطح سواد والدین بود. میزان انطباق نظر دانشجویان نسبت به آموزش نظری با عملی بوسیله آزمون اسپرمن تعیین گردید و نقش عوامل مرتبط با عدم انطباق با آزمون کای دومورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی تعداد 136 نفر (94.4 درصد) دانشجوی واجد شرایط از 144 نفر آنها انجام گرفت. میزان انطباق آموزش نظری با آموزش عملی از نظر دانشجویان در بخشهای مختلف از حداقل0.97  تا 0.99 بود که میزان همبستگی آندو عالی بوده و میزان عدم رضایت از کیفیت آموزش نظری بر مبنای کروکولوم ترم حداکثر 63 درصد در بخش تشخیص و حداقل 10 درصد در بخش پروتز ثابت و عدم رضایت از کیفیت آموزش عملی حد اکثر 78 درصد در بخش تشخیص و حداقل 10 درصد در بخش پروتز ثابت بود. دانشجویان شاغل و نیز دانشجویان دور از خانواده میزان عدم انطباق آموزش را بیشتر برآورد کردند(p<.001) . نتیجه گیری: بنظر میرسد میزان انطباق آموزشهای نظری و عملی از نظر دانشجویان نازل بوده و میزان همبستگی آنها عالی بود. اقدامات لازم برای مشکل مطروحه را مصرا درخواست و پیشنهاد مینماید .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی