مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

228

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی موفقیت کوتاه مدت بارگذاری فوری ایمپلنت های expandable در حفره دندان تازه کشیده شده

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 72

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به مشکلات بارگذاری ایمپلنت با روش معمول و عدم موفقیت بارگذاری فوری در همه موارد و وجود گزارشی از موفقیت ایمپلنت expandable سارگون, به منظور تعیین تاثیر این ایمپلنت, این تحقیق روی بارگذاری فوری در fresh socket در ماکزیلا انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد انجام گرفت. 24 ایمپلنت در 20 بیمار با میانگین سن 14±44.8 قرار داده شد و توسط روکش موقت به صورت فوری بارگذاری شد. در صورت با ثبات بودن در هفته سوم روکش نهایی تحویل شد. ایمپلنت ها در هفته اول, دوم, سوم, ماه اول, دوم, سوم و ششم مورد معاینه قرار گرفتند. فاکتورهای جنس, ناحیه قرار گیری, براکسیسم و کلنچینگ و مصرف سیگار مورد بررسی قرار گرفتند. میزان عدم موفقیت و نقش عوامل مرتبط با آن با آزمون sign test مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: از 24 ایمپلنت 2 ایمپلنت به علت عدم همکاری بیمار حذف شدند. 10 ایمپلنت (45.4 درصد) پس از بارگذاری فوری, ثبات خود را از دست دادند. در این موارد load برداشته شد و سیستم expansion دوباره فعال گردید. تمامی این موارد در پیگیری های بعدی باثبات بودند و دوباره بارگذاری شدند. کیفیت استخوان D3 شانس بروز لقی را 9 برابر افزایش میدهد(P<0.001) . پس از مدت 6 ماه پیگیری, میزان بقای %100 به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر میرسد بارگذاری فوری ایمپلنت های expandable در fresh socket, میتواند درمان موفقی باشد. انجام مطالعات بیشتر و پیگیری در زمان طولانی تر توصیه می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.