Start: 2/7/2023 3:49:31 PMEnd: 2/7/2023 3:49:32 PM >> 628

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

742

دانلود:

181

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر دو طرح تراش Shoulder و heavy chamfer بر تطابق لبه ای رتوریشن های تمام سرامیک IPS e.max press به صورت in-vitro

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 59

چکیده

 سابقه و هدف: میزانmarginal gap  در رستوریشن های تمام سرامیک در موفقیت این روکش ها اهمیت تعیین کننده ای دارد و با توجه به این که طرح تراش مارجین می تواند بر تطابق لبه ای تاثیرگذار باشد, هدف از این تحقیق مقایسه دو نوع طرح تراشShoulder  و heavy chamfer بر تطابق لبه ای رستوریشن های تمام سرامیک (Ivoclar vivadent, schaan, Liechtenstein) IPS e.max Press در شرایط In vitro می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق به روش single blind experimental و به صورت In vitro انجام شد. در این تحقیق یک دای استاندارد برنجی به عنوان مدل آزمایشگاهی با ابعاد 7mm طول و 5mm قطر تهیه شد و بطور استاندارد تراش داده شد, به طوری که خط انتهای آن در یک نیمه شامل 1mm تراش Shoulder 90 درجه و در نیمه دیگر 1mm تراش heavy chamfer بود و دیواره ها با زاویه 10 درجه تیپر شدند. (5 درجه هردر دیواره) و سپس 10 روکش از جنس IPS e.max Press ساخته شد و بعد از سمنت کردن در جهت باکولینگوالی grinding آن ها صورت گرفت و زیر میکروسکوپ الکترونی میزان gap در ناحیه مارجین ها(Shoulder - heavy chamfer)  اندازه گیری شد, سپس داده ها به کمک آزمون T-test مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.یافته ها: تفاوت میزان marginal gap بین دو طرح تراش به لحاظ آماری معنادار بود. (P<0.05) میزان gap در تراش 16.42±1.904 Shoulder میکرون و در تراش 19±1.054 heavy chamfer میکرون بود.نتیجه گیری: طرح تراشShoulder ,  marginal fitnessبهتری را نسبت به تراش heavy chamfer در روکش های تمام سرامیک ایجاد می کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی