مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1387 | دوره:5 | شماره:3 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

138

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر زمان بر تغییرات ابعادی آلژینات (Elastic cromo (Kerr در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 26

چکیده

 سابقه و هدف: هیدروکلوئیدهای برگشت ناپذیر (آلژینات) یکی از اصلی ترین مواد قالبگیری دندانی هستند که در سرتاسر جهان در بسیاری از زمینه های کلینیکی استفاده می شود. یکی از مشکلات طی ساخت پروتزها مساله تغییرات ابعادی آلژینات در پروسه قالبگیری و بعد از آن می باشد بنابراین هر پروتزی که به وسیله آن ساخته می شود در دهان منطبق نخواهد بود. هدف این مطالعه بررسی ثبات ابعادی آلژینات Elastic Cromo بعد از گذشت زمان می باشد لذا این تحقیق در سال تحصیلی 86 – 87 در بخش پروتزثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش Experimental انجام گرفت. ابتدا مدل آزمایشگاهی شامل دو مخروط تهیه شد 20 قالب از نمونه با ماده آلژینات  Elastic Cromoگرفته شد. سپس قالب ها در چهار شرایط نگهداری شدند: نیم ساعت – 24 ساعت -48 ساعت و 120 ساعت. قالب ها با گچ و لمیکس ریخته شدند. کستهای به دست آمده در چهار بعد توسط میکروسکوپ اندازه گیری شدند. ابعاد مورد بررسی عبارت بودند از: قطر بزرگ و کوچک و ارتفاع و فاصله بین دو مخروط سپس نتایج به وسیله آزمون  ANOVAمورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که در ابعاد"بزرگترین قطر, کوچکترین قطر, ارتفاع و فاصله" بین چهار زمان قالب ریزی اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. تغییرات ابعادی ارتفاع و فاصله در همه زمان ها در محدوده استاندارد ADA (کمتر از 1.5 درصد) هستند, اما تغییرات ابعادی بزرگترین قطر فقط در 24 ساعت و تغییرات ابعادی کوچکترین قطر تنها در نیم ساعت در محدوده استاندارد می باشد.نتیجه گیری: آلژینات Elastic Cromo برای یک دوره 5 روزه (120 ساعته) دارای ثبات ابعادی نیست اما زمان قالب ریزی در طی این مدت 5 روز تاثیری بر تغییرات ابعادی کستهای حاصل از آن ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID