video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,005

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در مقادیر استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان 5 ساله شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 205

چکیده

 سابقه و هدف: استرپتوکوک موتانس, میکروارگانیسم اصلی همراه با پوسیدگی دندانی می باشد. با توجه به محدودیت مطالعات در مورد نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در میزان استرپتوکک موتانس دهانی, این تحقیق در کودکان 5 ساله شهر تهران انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش مورد - شاهدی, روی 150 کودک 5 ساله انجام گرفت. گروه مورد, کودکانی با میزان استرپتوکوک موتانس دهانی بیشتر از 104 واحد شمارش کولونی(CFU)  و گروه شاهد, دارای استرپتوکک موتانس کمتر از 104 واحد شمارش کولونی بوده و دو گروه به لحاظ جنس و زمان شروع مسواک زدن و سایر متغیرهای موثر مشابه سازی شدند. نوع تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی, مدت استفاده از شیشه شیر و دفعات آن و نیز چگونگی استفاده از مسواک توسط آنان به روش مصاحبه با والدین جمع آوری گردید. شاخص dmft کودکان از طریق معاینه و نیز کاربرد آینه و سوند تعیین و نمونه برداری از قسمت پشتی زبان با استفاده از سواب استریل برای شناسایی استرپتوکک موتانس انجام شد و نقش تغذیه با شیر مادر در میزان استرپتوکک موتانس بزاق با آزمون chi-square مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: %73.4 کودکان در گروه شاهد و %31 گروه مورد فقط از شیر مادر تغذیه می کردند و %26.6 کودکان در گروه شاهد و %69 گروه مورد تغذیه با شیشه و شیر مادر داشته و تفاوت بین نوع تغذیه در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. (P<0.001), .(OR<6.1)نتیجه گیری: به نظر می رسد نوع تغذیه دوران شیرخوارگی می تواند بر مقادیر استرپتوکوک موتانس اثرگذار باشد. تحقیقات بیشتر را توصیه می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عسکری زاده، ناهید، اعتمادی، آیه، و نظری نسب، امین. (1391). بررسی نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در مقادیر استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان 5 ساله شهر تهران. تحقیق در علوم دندانپزشکی، 9(4 (پیاپی 34))، 199-205. SID. https://sid.ir/paper/184497/fa

  Vancouver: کپی

  عسکری زاده ناهید، اعتمادی آیه، نظری نسب امین. بررسی نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در مقادیر استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان 5 ساله شهر تهران. تحقیق در علوم دندانپزشکی[Internet]. 1391؛9(4 (پیاپی 34)):199-205. Available from: https://sid.ir/paper/184497/fa

  IEEE: کپی

  ناهید عسکری زاده، آیه اعتمادی، و امین نظری نسب، “بررسی نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در مقادیر استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان 5 ساله شهر تهران،” تحقیق در علوم دندانپزشکی، vol. 9، no. 4 (پیاپی 34)، pp. 199–205، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184497/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی