مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1391 | دوره:9 | شماره:4 (پیاپی 34) | صفحه شروع:192 | صفحه پایان:198

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر دستگاه های LED با QHT بر میزان ریزنشت ترمیم کامپوزیتی

صفحات

 صفحه شروع 192 | صفحه پایان 198

چکیده

 سابقه و هـدف: امروزه دستگاه های LED به دلیل مزایایشان در بین دندانپزشکان محبوبیت زیادی پیدا کرده اند, بنابراین ارزیابی ریزنشت ترمیم های دندانی متعاقب کیور نمودن با این دستگاه ها یک اولویت پژوهشی است. در این مطالعه ریزنشت حفرات کلاس  Vکامپوزیت پس از کیور نمودن آنها بوسیله LED و QHT با یکدیگر مقایسه شدند.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی - آزمایشگاهی از کامپوزیت Z100 (3M ESPE, USA) استفاده شد. حفرات کلاسV  با اندازه (2´2´3) میلیمتر در سطوح باکال 30 دندان پره مولر سالم انسانی تعبیه شده و با کامپوزیت Z100 ترمیم شدند. نمونه ها به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند. گروه اول توسط دستگاه هالوژن coltolux 2.5 و دومی با دستگاه LED Apoza برای مدت 40 ثانیه کیور شدند و بعد تحت پروسه ترمو سایکلینگ 5 - 55 (درجه سانتی گراد) و 500 دور قرار گرفتند. سپس نمونه ها برای 2 ساعت در محلول نیترات نقره قرار گرفتند و به دنبال آن برای مدت 6 ساعت در محلول ظهور رادیولوژی قرار داده شدند تا احیای نقره به یون های فلزی تسهیل گردد. نمونه ها سپس برش داده شده و با استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 40 بررسی شدند. آنالیز آماری با آزمون Mann whitney و Fisher انجام گرفت.یافته ها: میزان ریزنشت در نواحی ژنژیوال ترمیم ها در گروه دستگاه LED و هالوژن به ترتیب 1.13±0.35 و 1.6±1.05 و در نواحی اکلوزال 0.2±0.43 و 0.13±0.35 بود و تفاوت ریزنشت بین دو دستگاه از لحاظ آماری معنی دار نبود (P<0.2) و (P<0.4).نتیجه گیری: استفاده از دستگاه LED یا QTH برای کیور کردن کامپوزیت Z100 منجر به ریزنشت مشابهی در لبه های مینایی و عاجی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID