مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1388 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 22) | صفحه شروع:58 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر چای و قهوه بر میزان تغییر رنگ دندان های رزین کامپوزیتی Glamour و آکریلیک مصنوعی Ideal dent

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 62

چکیده

 سابقه و هدف: در پروتز متحرک دندانهای مصنوعی نقش مهمی در زیبایی ظاهری دارند, برای حفظ زیبایی ظاهری ثبات رنگ یکی از فاکتورهای اساسی است. با توجه به گزارشات متفاوت از تاثیر نوشیدنی ها بر تغییرات رنگ دندان مصنوعی و بمنظور تعیین تاثیر چای و قهوه بر روی ثبات رنگ دندان رزینی کامپوزیتی مارکGlamour  و دندان آکریلیک مصنوعی Ideal dent این تحقیق انجام گرفت.مواد وروش ها: در این بررسی تجربی,آزمایشگاهی که بر روی 36 نمونه انجام گرفت, نمونه ها از سانترال راست بالا بودند. از این میان18  عدد دندان رزینی کامپوزیتی مارک  Glamourبا شماره سایز I13 و رنگA1  و 18 عدد دندان آکریلیک مصنوعی مارک Ideal dent با شماره سایز I18 و رنگ  A1می باشند که درون محلول های رنگ زای چای و قهوه به عنوان گروه مورد و درون آب مقطر به عنوان گروه شاهد قرار گرفتند. تغییرات رنگ (ED) قبل از یک ماه قرار گرفتن نمونه ها درون محلول ها, بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر و طبق سیستم CIE lab مورد ارزیابی قرار گرفت و برای تعیین میزان تغییر رنگ ثبت شده توسط دستگاه با محیط کلینیکی اطلاعات به واحد های  NBSاز طریق معادله NBS units: DEx0.92 تبدیل شدند. تجزیه و تحلیل آماری توسط تست آماری ANOVA صورت گرفت.یافته ها: تحقیق روی تعداد 36 نمونه شامل 18 نمونه دندان رزینی کامپوزیت و 18 نمونه اکریلیک انجام گرفت. در موردDE  در مارک Glamour همه نمونه ها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود داشت .(p<0.05).ولی در مارک Ideal dent این تغییر رنگ مشاهده نشد(p<0.6) .نتیجه گیری: تغییر رنگ دندان مصنوعی glamoure ایجاد می شود و این تغییر رنگ تا حد مجاز قابل قبول کلینیکی است ولی تغییر رنگ ideal dent متاثر از چای و قهوه وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID