video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

712

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سمانهای گلاس آینومر F Type II و S.D.S بر میزان استحکام کششی قطری (In vitro)

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 51

چکیده

 سابقه و هدف: استحکام کششی قطری, از وﻳژگیهای مواد ترﻣﻴمی شکننده و سمانها از جمله سمانهای گلاس آینومر می باشد. وجود مقادیر مشخص و استاندارد از این استحکام, جهت حصول به نتایج مطلوب در کاربرد مواد مذکور ضروری می باشد. با توجه به اینکه سمان گلاس آینومر S.D.S اخیرا وارد بازار ایران شده و به دلیل وجود خلا اطلاعاتی در این زمینه, مطالعه حاضر با هدف مقایسه استحکام کششی قطری سمانهای گلاس آینومرS.D.S  نوع restorative وTypeII Fuji  انجام گرفت.مواد و روش ها: مطالعه با طراحی تجربی و بر روی20  نمونه دیسکی شکل از هر سمان با ابعاد 4.5 mm ارتفاع و 9 mm قطر انجام گرفت. نمونه ها طبق دستورالعملANSI/ADA 66  در رابطه با ابعاد سمانها و دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد نسبت پودر به مایع آنها ساخته شدند. تمام نمونه ها تا زمان انجام تست در انکوباتور با دمای  1 oC±37 و رطوبت نسبی 5%±95 نگهداری شدند.D.T.S  نمونه ها در فواصل زمانی 15 دقیقه و 24 ساعت پس از شروع اختلاط پودر و مایع در دستگاه تست Zwick (Roell-GermanyZ020) با سرعت 0.5 mm/min بررسی شد و نتایج حاصله توسط آزمون آماری و T-Test مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میزان استحکام کششی قطری سمان گلاس آینومر Fuji TypeII در زمانهای 15دقیقه و24  ساعت بترتیب 1.57 Mpa±67.5 و 1.3 Mpa±6.98 بود و این میزان برای سمان گلاس آینومر  S.D.Sنوعrestorative , در زمانهای ذکر شده بترتیب 0.55±54.4 و 1.41 Mpa±6.61 بود. تغییرات زمانی هر دو سمان به لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.03) ولی میزان استححام دو سمان های گلاس آینومر مشابه بود(P<0.6) .نتیجه گیری: میزان استحکام کششی قطری گلاس آیونمر مشابه است و با گذشت زمان در هر دو سمان, میزان استحکام افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی