مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر)

صفحات

 صفحه شروع 387 | صفحه پایان 399

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف ارتفاع از سطح دریا, بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز انجام گرفت. بدین منظور 9 درخت در 3 کلاسه ارتفاعی 400, 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب گردید. 54 نمونه  کاملا سالم به ابعاد 41×2.5×2.5 سانتی متر از چوب بالغ گرده بینه های بریده شده در ارتفاع برابر سینه, تهیه و در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 65 درصد و دمای 3±20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. بعد از 3 هفته متعادل سازی, خزش نسبی و مدول خزش نمونه ها در 20 درصد حداکثر بار شکست با استفاده از آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای در همان شرایط اتاق کلیماتیزه اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که, تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر پارامترهای خزش معنی دار است بطوریکه بالاترین و پائین ترین خزش نسبی به ترتیب در دو ارتفاع 800 و 400 متر و بالاترین و پائین ترین مدول خزش به ترتیب در دو کلاسه ارتفاعی 400 و 800 متری از سطح دریا مشاهده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تاثیر معنی داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته دارد, همچنین افزایش آنها موجب کاهش پارامترهای خزش گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، و.، و خادمی اسلام، ح.، و بازیار، ب.، و نجفی، ع.، و طلایی پور، م. (1395). بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر). صنایع چوب و کاغذ ایران, 7(3), 387-399. https://sid.ir/paper/184401/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی ولی اله، خادمی اسلام حبیب اله، بازیار بهزاد، نجفی عبداله، طلایی پور محمد. بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر). صنایع چوب و کاغذ ایران. 1395 [cited 2023January29];7(3):387-399. Available from: https://sid.ir/paper/184401/fa

  IEEE: کپی

  موسوی، و.، خادمی اسلام، ح.، بازیار، ب.، نجفی، ع.، طلایی پور، م.، 1395. بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر). صنایع چوب و کاغذ ایران, [online] 7(3), pp.387-399. Available: https://sid.ir/paper/184401/fa.