مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

342

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر )

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 26

چکیده

 بدین منظور 9 اصله درخت نرمال ممرز در 3 کلاسه ارتفاعی 400, 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب و از هر درخت گرده بینه هایی در ناحیه قطر برابر سینه تهیه گردید. سپس 324 نمونه کاملا˝ سالم تهیه شده از چوب بالغ در اتاق کلیماتیزه با شرایط رطوبت نسبی 35, 65 و 95 درصد و دمای 3 20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. ابتدا خواص فیزیکی نمونه ها اندازه گیری و سپس بعد از 3 هفته متعادل سازی, آزمون خمش با هدف تعیین حداکثر بار شکست بر روی 81 نمونه در این سه شرایط رطوبت نسبی انجام گرفت. 10, 20 و 30 درصد حداکثر بار شکست حاصل شده از آزمون خمش تعیین و سپس آزمون خزش خمشی چهار نقطه ای به منظور اندازه گیری پارامترهای خزش بر روی 243 نمونه در بازه زمانی 14 ساعت بارگذاری (رفت) و 10 ساعت برداشت بار (بازگشت) در شرایط رطوبت نسبی یاد شده انجام و بر اساس آنها میزان خزش – بازگشت, مدول خزش و خزش نسبی نمونه ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که, تأثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و بار بر پارامترهای خزش معنی دار است, بطوریکه بالاترین و پایین ترین نمودار خزش نسبی به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 95 و 35 درصد و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی 35 و 95 درصد تشکیل گردید. در اثر مستقل بار, بالاترین و پایین ترین منحنی خزش نسبی به ترتیب در دو سطح بارگذاری 30 و 10 درصد حداکثر بار شکست و بالاترین و پایین ترین منحنی مدول خزش به ترتیب در 10 و 30 درصد حداکثر بار شکست مشاهده گردید. نتایج افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، ولی اله، نجفی، عبداله، و کیایی، مجید. (1397). بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر ). صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(1 )، 15-26. SID. https://sid.ir/paper/184279/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی ولی اله، نجفی عبداله، کیایی مجید. بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر ). صنایع چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1397؛9(1 ):15-26. Available from: https://sid.ir/paper/184279/fa

  IEEE: کپی

  ولی اله موسوی، عبداله نجفی، و مجید کیایی، “بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی, رویشگاه ماشلک نوشهر )،” صنایع چوب و کاغذ ایران، vol. 9، no. 1 ، pp. 15–26، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/184279/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی