video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

824

دانلود:

221

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 222

چکیده

 به منظور بررسی توارث پذیری و نحوه عمل ژن برای صفات کمی مهم در جو در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل, تلاقی بین دو ژنوتیپEM 79-4x1-BC-80628  که در این تلاقی والد 4-79 EM حساس به خشکی و والد 1-BC-80628 متحمل به خشکی بود انجام گرفت. والدین به همراه نسل های F1, F2, BC1 و BC2 حاصل از تلاقی در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. آزمایش در مزرعه بخش به نژادی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 85 - 84 و 86 - 85 انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته, طول سنبله, عملکرد دانه در بوته, وزن هزار دانه, شاخص برداشت, تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار بود. لذا تجزیه میانگین نسل ها برای تمام صفات صورت گرفت. در شرایط آبیاری معمولی در کنترل توارث بیشترصفات به جز شاخص برداشت, اثرات افزایشی, غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. شرایط تنش خشکی پایان فصل نیز در کنترل توارث کلیه صفات اثرات افزایشی, غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 0.34 تا 0.63 و توارث پذیری خصوصی بین 0.25 تا 0.53 و در شرایط تنش خشکی پایان فصل توارث پذیری عمومی بین 0.48 تا 0.77 و توارث پذیری خصوصی بین 0.29 تا 0.62 متغیر بود. متوسط تعداد ژن برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 1 تا 7 ژن و در شرایط تنش خشکی پایان فصل بین 1 تا 3 ژن متغیر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نخجوان، شهرام، بی همتا، محمدرضا، درویش، فرخ، سرخی، بهزاد، و زهراوی، مهدی. (1387). نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها. یافته های نوین کشاورزی، 3(2 (10))، 203-222. SID. https://sid.ir/paper/183979/fa

  Vancouver: کپی

  نخجوان شهرام، بی همتا محمدرضا، درویش فرخ، سرخی بهزاد، زهراوی مهدی. نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها. یافته های نوین کشاورزی[Internet]. 1387؛3(2 (10)):203-222. Available from: https://sid.ir/paper/183979/fa

  IEEE: کپی

  شهرام نخجوان، محمدرضا بی همتا، فرخ درویش، بهزاد سرخی، و مهدی زهراوی، “نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها،” یافته های نوین کشاورزی، vol. 3، no. 2 (10)، pp. 203–222، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183979/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی