مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

830

دانلود:

291

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 35

چکیده

 به منظور بررسی و تعیین تاثیر کودهای بیولوژیک بر رشد و نمو لوبیا قرمز تحقیقی سال 1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم لوبیا قرمز به نام های گلی با رشد نامحدود و تیپ رشدی رونده, صیاد با رشد نامحدود و تیپ رشدی نیمه رونده و درخشان با رشد محدود و تیپ رشدی ایستاده و دو سطح کاربرد مایکوریزا شامل سطح صفر یا بدون مصرف و مصرف سویه Glomus intraradices و سه سطح باکتری ریزوبیوم شامل سطح صفر, مصرف سویهRb133  و سویه Rb116 بودند. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل مایکوریزا, ریزوبیوم و ارقام بر عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب با میزان 2665 و 6333 کیلوگرم در هکتار از تیمار تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم سویه Rb133 و رقم گلی به دست آمد. کمترین عملکرد دانه نیز از تیمار مصرف مایکوریزا و عدم مصرف ریزوبیوم و رقم درخشان با 1172 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه لوبیا در شرایط تیماری توام مایکوریزا و ریزوبیوم نسبت به عدم مصرف این عوامل و یا مصرف آنها برتری نسبی نشان داد پیشنهاد می شود این نوع کودهای بیولوژیک در زراعت لوبیا مورد استفاده قرار گیرند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صفاپور، میلاد، اردکانی، محمدرضا، رجالی، فرهاد، خاقانی، شهاب، و تیموری، مریم. (1389). تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L). یافته های نوین کشاورزی، 5(1 (17))، 21-35. SID. https://sid.ir/paper/183958/fa

Vancouver: کپی

صفاپور میلاد، اردکانی محمدرضا، رجالی فرهاد، خاقانی شهاب، تیموری مریم. تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L). یافته های نوین کشاورزی[Internet]. 1389؛5(1 (17)):21-35. Available from: https://sid.ir/paper/183958/fa

IEEE: کپی

میلاد صفاپور، محمدرضا اردکانی، فرهاد رجالی، شهاب خاقانی، و مریم تیموری، “تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)،” یافته های نوین کشاورزی، vol. 5، no. 1 (17)، pp. 21–35، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183958/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی