video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,480

دانلود:

427

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 413 | صفحه پایان 422

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در سال زراعی 88-1387 انجام گرفت. در این تحقیق کشت مخلوط سه گونه بابونه آلمانی, بابونه گاوی و بابونه شیرازی در دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره در یک مزرعه زعفران با عمر سه ساله بررسی گردید. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل زعفران و بدون زعفران به عنوان پلات اصلی و فاکتوریل دو تاریخ کاشت اواخر آبان (پس از اتمام برداشت گل زعفران) و اوایل اسفند و سه گونه بابونه گاوی, آلمانی و شیرازی به عنوان پلات های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که امکان کشت بابونه در بین ردیف های زعفران بدون هیچ گونه رقابت منفی بین این دو گیاه وجود دارد به طوری که عملکرد زعفران در تیمارهای زعفران خالص و تیمارهای مخلوط با بابونه هیچ تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بهترین تیمار مخلوط زعفران و بابونه (مخلوط زعفران و بابونه آلمانی پاییزه) امکان تولید همزمان  مقدار 1.83 کیلو گرم گل زعفران و 1354 کیلو گرم در هکتار گل خشک بابونه با یک مجموع ارزش نسبی 3.41 و نسبت برابری زمین 1.69 وجود دارد که این مقدار تولید بابونه با میزان عملکرد بابونه آلمانی در کشت خالص بابونه تفاوت معنی داری ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نادری درباغشاهی، محمدرضا، پازکی، علیرضا، بنی طبا، سیدعلیرضا، و جلالی زند، علیرضا. (1388). بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان. یافته های نوین کشاورزی، 3(4 (12))، 413-422. SID. https://sid.ir/paper/183881/fa

  Vancouver: کپی

  نادری درباغشاهی محمدرضا، پازکی علیرضا، بنی طبا سیدعلیرضا، جلالی زند علیرضا. بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان. یافته های نوین کشاورزی[Internet]. 1388؛3(4 (12)):413-422. Available from: https://sid.ir/paper/183881/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا نادری درباغشاهی، علیرضا پازکی، سیدعلیرضا بنی طبا، و علیرضا جلالی زند، “بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان،” یافته های نوین کشاورزی، vol. 3، no. 4 (12)، pp. 413–422، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/183881/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی