مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش زیستی ایران | سال:1387 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

82

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر باکتری افزاینده رشد گیاه بر ویژگی های بذر حاصل از شرایط کم آبی آفتابگردان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 25

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر آزوسپیریلوم بر بذرهای حاصل از شرایط کم آبی ارقام آفتابگردان, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها عبارتند از عامل تنش کم آبی, (شامل بذرهای تولید شده در شرایط آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 60 (آبیاری مطلوب), 120 (تنش متوسط), 180 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A, عامل رقم (ارقام لاکومکا, مستر, فوریت, سور, آرماویروسکی) و عامل باکتری (تلقیح بذر با آزوسپیریلوم لیپوفروم و عدم تلقیح). نتایج نشان داد که تنش کم آبی, تعداد گیاهچه غیرعادی, بذر پوسیده, توانایی و وزن گیاهچه را کاهش داد. آزوسپیریلوم طول ریشه چه, ساقه چه و گیاهچه را به ترتیب 5, 20 و 11 درصد و وزن تر ریشه, ساقه و گیاهچه را به ترتیب 25, 18 و 19 درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش داد. بذرهای حاصل از شرایط کم آبی, 13 درصد قابلیت سبزشدن بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب داشت. تلقیح با باکتری, قابلیت سبزشدن بذرهای حاصل از شرایط تنش شدید را افزایش داد. میزان بذر پوسیده گیاهان حاصل از شرایط کم آبی به میزان زیادی کاهش یافت. همچنین, تلقیح با آزوسپیریلوم, 63 درصد میزان آن را نسبت به عدم تلقیح کاهش داد. بنابراین, با توجه به تاثیر کم آبی, تلقیح بذرها با آزوسپیریلوم قابلیت سبزشدن, وزن, طول و بنیه گیاهچه را نسبت به عدم تلقیح افزایش داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID