video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

182

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 97

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل تدریس اثربخش برای اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و اعتبارسنجی آن می باشد. روش تحقیق, توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دو قسمت دارد که بخش اول آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز می باشد (N=541) و بخش دوم جامعه آماری, متخصصان علوم تربیتی دانشگاه های شهر تبریز (دانشگاه تبریز, دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز N=32) را در بر می گیرد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 225 نفر نمونه برای بخش اول برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید در بخش دوم با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته که اولی شامل 36 گویه و دومی با 12 گویه پنج گزینه ای مطابق با مقیاس لیکرت فراهم شده بود, استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با اقتباس از منابع علمی معتبر و همچنین توسط 3 نفر از صاحبنظران و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی در بین 30 نفر از افراد محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اولی برابر با 0.93 و پرسشنامه دومی برابر 0.79 بدست آمد. سپس پرسشنامه ها در میان افراد انتخاب شده توزیع شد و پس از جمع آوری, داده ها با استفاده از نرم افزا SPSS19 و LISREL مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه برای شناسایی مولفه های تدریس اثربخش, از تحلیل عاملی برای مدل پیشنهادی و از شاخص های آمار توصیفی جهت بررسی درجه اعتبار مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی تدریس اثربخش دارای 4 عامل, مهارت های حرفه ای تدریس, قدرت ارتباط با دانشجو, تسلط بر مواد و محتوای درسی, ارزشیابی می باشد که مجموعا 77 درصد از کل واریانس سازه تدریس اثربخش را تبیین می کنند. همچنین اعتبار مدل پیشنهادی مذکور از نظر متخصصان 83.6 از 100 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  محمدی خانقاهی، م.، و حسین زاده، ا. (1394). تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 8(31), 77-97. https://sid.ir/paper/183334/fa

  Vancouver: کپی

  محمدی خانقاهی محمد، حسین زاده امیدعلی. تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1394 [cited 2023January29];8(31):77-97. Available from: https://sid.ir/paper/183334/fa

  IEEE: کپی

  محمدی خانقاهی، م.، حسین زاده، ا.، 1394. تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 8(31), pp.77-97. Available: https://sid.ir/paper/183334/fa.