مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) | سال:1391 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 21) | صفحه شروع:1447 | صفحه پایان:1455

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هیستوآناتومی غده لوزالمعده در گاومیش رودخانه ای بالغ

صفحات

 صفحه شروع 1447 | صفحه پایان 1455

چکیده

 غده لوزالمعده یکی از غدد بزرگی است که با مجرای گوارشی ارتباط دارد. این غده از یک بخش اگزوکرین و یک بخش آندوکرین تشکیل شده است. در این مطالعه بررسی کالبدشناسی و بافت شناسی غده فوق در گاومیش صورت گرفته است. در این مطالعه 10 نمونه غده پانکراس همراه با بافت های اطراف و دوازدهه تهیه و بررسی های لازم از نظر کالبدشناسی و بافت شناسی انجام گرفت. بررسی های آناتومیکی مشخص کرد که این غده در گاومیش از لوب های راست و چپ طویل و بدنه کوچک تشکیل شده است. لوب راست به سمت دوازدهه نزولی و لوب چپ به سمت معده و در کنار پیلور قرار می گیرد. در حالت کلی غده پانکراس مابین دو بخش نزولی و صعودی دوازدهه و با رنگ صورتی پررنگ قرار می گیرد. طول کلی غده تقریبا برابر 63.2 سانتی متر و حداکثر عرض و ضخامت آن به ترتیب برابر 15.4 سانتیمتر و 1.12 سانتی متر اندازه گیری شد. پانکراس دارای یک مجرای مرکزی جهت ترشحات اگزوکرین می باشد. از نظر بافت شناسی بخش اگزوکرینی از واحدهای ترشحی سروزی تشکیل شده که سلول های مرکز آسینی در اکثر آنها دیده می شود. جزایر لانگرهانس به مقدار فراوان در مقاطع بافتی مشاهده شد که دارای سلول های آلفا در اطراف و سلول های بتا در مرکز می باشند. همچنین در کپسول غده عضله صاف دیده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID