Start: 2/6/2023 7:32:44 PMEnd: 2/6/2023 7:32:45 PM >> 719

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,455

دانلود:

523

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثر مهارکننده های آروماتاز و آنتی استروژن ها بر تمایز جنسیت جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 961 | صفحه پایان 964

چکیده

 در طول تکوین جنین جوجه, ژنوتیپ تخم ماهیت غده های جنسی را تعیین می کند که پس از آن فنوتیپ نر یا ماده ایجاد می شود. تمایز غده های جنسی, در دوره ای بنام "دوره بحرانی تمایز جنسیت" همزمان با شروع ترشح هورمون های استروئیدی جنسی صورت می گیرد. هرگونه تغییری در میزان غلظت هورمون های استروئیدی در دوره بحرانی, بر ساختار غدد جنسی اثر می گذارد. بر این اساس تزریق مهارکننده های آروماتاز (که سنتز استروژن از تستوسترون را بلوکه می کند) در روز پنجم انکوباسیون به داخل تخم ها سبب ایجاد نرهایی با ژنوتیپ ماده می شود که این ماده های جنس برگشته دارای بیضه های دو طرفی هستند که توانایی کامل اسپرماتوژنز و تظاهرات فیزیکی و رفتارهای طبیعی را دارند. در این مطالعه مهارکننده 14-آلفا-هیدروکسی-3 و 6 و 17 آندرواستن-تریون با دوز 1 میلی گرم در هر تخم تزریق شد. علاوه بر این, تاثیر سه آنتی استروژن (که رسپتورهای استروژن را بلوکه می کنند) به نام های تاموکسیفن و کلومیفن سیترات و GAR79 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تزریق آنتی آروماتاز به داخل تخم مرغ در دوره آنکوباسیون در 72% تا 84% موارد موجب تولید جنس نر می گردد که در مقایسه با شاهد (52.5%) افزایش معنی داری را نشان دادp<0.05) ). نتایج این مطالعه نشان می دهد که آنتی آروماتاز بر جنس جوجه ها تاثیر می گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی